Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Дните от 24.01.2018г. до 26.01.2018г. - неучебни на територията на община Димитровград

Дните от 24.01.2018г. до 26.01.2018г. - неучебни на територията на община Димитровград

   152

  Във връзка с повишената епидемиологична обстановка в община Димитровград и с оглед нарастващия брой на децата, които не посещават учебни заведения поради заболяване от грип кметът на община Димитровград Иво Димов на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование обявява дните…

ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

   47

  ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020   До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията…

Гражданите и юридическите лица вече могат да заплащат дължимите данъци и такси

Гражданите и юридическите лица вече могат да заплащат дължимите данъци и такси

   71

Гражданите и юридическите лица в Община Димитровград вече могат да заплащат дължимите данъци и такса “смет” на касите на общинския отдел "Приходи". Пращане може да бъде направено и по електронен път, чрез ПОС терминал или в клоновете на “Български пощи”.  Всеки може да провери дължимите суми на сайта на Община…

Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди  „Пеньо Пенев” 2018г.

Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2018г.

   89

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ПРИЕМА   Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди  „Пеньо Пенев” 2018г.     Национална литературна награда…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ №21 ОТ 23.01.2018г.

   14

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е  № 21 / 23.01.2018год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 23.01.2018год. в Община Димитровград…

РД-06-121 от 22.01.2018г.

   39

uploads/posts/rd-06-121-ot-22012018g23012018.pdf

ОБЯВЛЕНИЕ № 20 от 19.01.2018г.

   18

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 20/19.01.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 19.01.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2930#3/22.12.2017г. заповед № РД-06-2031/20.12.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І-1585 и УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ №12 ОТ 15.012018Г.

   30

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 12 / 15.01.2018год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 15.01.2018год. в Община Димитровград…

 

RSS Всички новини