Главен архитект на Община Димитровград

арх. Елисавета Георгиева

Главен архитект:

стая № 75
Бул. "Г. С. Раковски" №15

Телефон: 0391/ 68 257
Електронна поща: [email protected]

Образование и кариера:

 • „Архитектура“ 
 • От 1996 г. - професионална реализация в сферата на проектирането

Приемен ден:

 • Сряда  9:00 - 12:00 

Кметът на общината назначава Главен архитект, който:

 • Организира подготовката и провеждането на Общински експертен съвет, като го ръководи и следи за изпълнението на взетите решения, съгласно чл.6 от ЗУТ.
 • Участва в изработване на проекто-наредби за нормативни актове и докладни записки за решения на Общинския съвет.
 • Участва в разработване на програми и стратегии за регионално развитие на общината.
 • Отчита ежемесечно в писмена форма дейността си пред Кмета на общината.
 • Координира действията при изпълнение на поставени задачи с останалите дирекции в общинска администрация.
 • Изготвя становища и удостоверения във връзка със запитвания и заявления на граждани, фирми и предприятия.
 • Одобрява схеми по чл.56 от ЗУТ и издава разрешения.
 • Издава виза за проучване и проектиране.
 • Одобрява технически и работни проекти.
 • Издава разрешения за строеж и актове за узаконяване на всички видове строежи.
 • Подготвя възлагания и предписания за изработвания и промяна на ПУП – ПЗР.
 • Подготвя мотивирани разрешения за допускане на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.
 • Участва в държавни приемателни комисии, съгласно заповед ДНСК и РДНСК, на основание чл.168 от ЗУТ.
 • Изпълнява всички дейности, свързани с правомощията му съгласно ЗУТ.