Център за административно обслужване

Община Димитровград

Адрес: 6400, Димитровград,
бул. “Г. С. Раковски” № 15
партерен етаж
Работно време: от 08:30 до 17:00 часа (без прекъсване)
E-mail: [email protected][email protected]
Координати 42.061228, 25.593526
Обществен транспорт Автобуси № 3 и № 7
Налична възможност за платено паркиране

 

Гише № 1  ДЕЛОВОДСТВО и ИНФОРМАЦИЯ

  • приема кореспонденцията на общината и извършва справки на граждани и фирми за движението на преписките;
  • записва граждани за приемния ден на Кмета на община Димитровград;

Телефон за връзка:  68 214

 

Гише № 2 и 3  Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” 

  • гражданите могат да заявят и получат документи, свързани с гражданското им състояние (удостоверения за раждане, удостоверения за граждански брак, преписи от актове за смърт, удостоверения за наследници и др.);
  • гражданите могат да заявят своя постоянен и настоящ адрес, да получат удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на имената, удостоверение за родствени връзки;

Телефони за връзка:  68 215, 68 216

 

Гише № 4  Дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”

  • предоставя информация на гражданите и фирмите относно: обектите, които предстои да бъдат отдадени под наем или продадени ; за процедурите по провеждането на търгове;
  • приема документи за разрешение за таксиметров превоз, разрешение за ползване на общински терен за строителна площадка,; разрешение за поставяне на рекламно-информационни табели и др.

Телефон за връзка:  68 217

 

Гише № 5   Дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, околна среда и води” 

  • приема заявления за издаване на удостоверение за търпимост; на удостоверение за степен на завършеност на строеж; на удостоверение за законност на сграда и др.
  • приема заявления за разрешение за строеж; за разрешение за поставяне на преместваеми обекти; за одобряване на архитектурни проекти и др.
  • приема заявления за издаване на скица за недвижим имот за нотариус; на скица за недвижим имот за проектиране;  на удостоверение за допълване на действащия кадастрален план; на извадка от цифров модел на кадастрален и регулационен план и др.
  • приема заявления за издаване на разрешително за депониране на производствени отпадъци и разрешително за депониране на строителни отпадъци и земни маси, заявления за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура и др.

Телефон за връзка:  68 218

 

ГИШЕ № 7 и 8  КАСА

Телефони за връзка:  68 221, 68 223