Секретар на община Димитровград

Венета Колева

Секретар:

Стая № 43
Бул. "Г. С. Раковски" №15

Телефон: 0391/ 68 209
Електронна поща: [email protected]

Образование и кариера:

 • Бакалавър „Бизнес администрация“ и "Социална педагогика"
 • Над 10 години ръководна позиция в производствени и търговски предприятия в частния сектор
 • Секретар на община Димитровград от  2012г.
 • Владее английски език

 

Секретарят на общината организира и отговаря за:

 • дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и останалите звена от общинската администрация, съгласно действащата структура на подчиненост към него;
 • разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 • работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 • поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми;
 • утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 • организира атестирането на служителите в общинската администрация;
 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 • организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
 • организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 • изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.