Съобщения

Община Димитровград обявява началото на подписването на договорите с класираните кандидати по проект № BG16M1OP002-5.003-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво“