Устройствен правилник на общинска администрация Димитровград

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИМИТРОВГРАД

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейността на общинска администрация  Димитровград, функциите и организационната структура на основните административни звена, както и взаимодействието й с гражданите и с другите органи на власт.

 

Чл.2. Правилникът цели да осигури ефективната дейност на общинската администрация в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и законите на страната.

 

Чл.З. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

 

Чл.4. Общинската администрация осъществява своята дейност в интерес на обществото и се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, целесъобразност и ефективност.

Устройствен правилник