Профил на купувача

Електронни обществени поръчки - Обществени поръчки на Община Димитровград,

публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчки (след 1 януари 2020 г.)

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2364

Обща информация

Вътрешни правила

Кореспонденция с Агенция по ОП

Предварителни обявления

Процедури по ЗОП

Публични покани

Преходни публикации

Архив до 30.09.2014г.