Често задавани въпроси и отговори

Въпрос: Как най-лесно и сигурно мога да комуникирам с държавната администрация и лицата осъществяващи обществени и публични функции по електронен път?

Отговор: Чрез Системата за сигурно електронно връчване. Ако все още не сте регистрирани, можете да го направите с електронен подпис, мобилен електронен подпис, ПИК на НАП или ПИК на НОИ на адрес: https://edelivery.egov.bg/

 

Въпрос: Какви са условията и какви документи трябва да подадем за кандидатстване за парична помощ за ин витро процедури?

Отговор:  С условията за кандидатстване и необходимите документи може да се запознаете от официалната страница на Община Димитровград - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/normativni-dokumenti - Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград.

Информация може да получите и на телефон 0391/68  299 – главен експерт „Здравеопазване и социални дейности”.

 

Въпрос: Как мога да кандидатствам за услугата „Асистентска подкрепа”?

Отговор: За посочената услуга може да кандидатствате, ако отговаряте на условията, посочени в Закона за социалните услуги.

Информация може да получите от социалните работници към Център за комплексни услуги на телефон  0889855669 или на адрес ул. „Владимир Поптомов” №2 (бивша детска ясла), южен вход, всеки работен от 8:30 до 17:00 часа.

 

Въпрос: Как мога да кандидатствам за услугата „Личен асистент”?

Отговор: За посочената услуга може да кандидатствате, ако отговаряте на условията, посочени в Закона за личната помощ.

Информация може да получите от социалните работници към Център за комплексни услуги на телефон 0889036790 или на адрес ул. „Владимир Поптомов” №2 (бивша детска ясла), южен вход, всеки работен от 8:30 до 17:00 часа.

 

Въпрос: Как мога да ползвам услугата за доставка на храна от Домашен социален патронаж или по програма „Топъл обяд”?

Отговор: Заявления се приемат в офиса на Домашен социален патронаж на адрес ул. „Владимир Поптомов” №2 (бивша детска ясла), северен вход, втори етаж всеки работен от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. Повече информация може да получите на тел. 0391/33 101.

 

Въпрос: Мога ли да получа помощ в дома си по някоя програма или проект на общината?

Отговор: Община Димитровград предоставя здравно-социални услуги по проект „Звено за патронажна грижа”. Ако сте лице с увреждане или лице над 65 годишна възраст, със затруднение или невъзможност да се самообслужвате може да подадете заявление в офиса на Звеното на ул. „Захари Зограф” № 35, първи етаж, южен вход. За повече информация – телефон 088 5969 6061.

 

Въпрос: Къде мога да подам документи за настаняване в старчески дом?

Отговор: До 31 декември 2021г. заявление-декларация за настаняване в дом за стари хора се подава в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на лицето. В Димитровград дирекцията се намира на ул. „Цар Борис I” №1.

 

Въпрос: Какви са условията и къде мога да кандидатствам за еднократна помощ от общината?

Отговор: Условията за кандидатстване са публикувани на официалната страница на Община Димитровград - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/normativni-dokumenti - Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград. Повече информация можете да получите на телефоните на Общински съвет – Димитровград: 0391/68 212 и 0391/68213.

 

Въпрос: Как мога да стана приемен родител?

Отговор: Информация може да получите от социалните работници към Екипа за приемна грижа на тел. 088 242 9972 или на място - ул. „Климент Охридски” №1, първи етаж.

 

Въпрос:  Ведомостите на кои предприятия се съхраняват в Община Димитровград - Архив?

Отговор:

- Стройрайон Димитровград - СМК, ДК - без с.КРЕПОСТ, ПЕНЬО ПЕНЕВ – 1970-2005г.

- Приватизация – ОАП - 1994-2008г.

- Медико-техническа лаборатория -1993-2003г.

- Вестник "Димитровградска правда - Вести" – до месец май 2002г.

- Ученически столове - до 2002г.

- ДФС - до 1999г.

- ИНВЕСТ - 1998 и ОП СПОИ - 1999г.

- БОЛГАР - до месец март 2001г.

- ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 1970 - 2016г.

Информация за други предприятия – гише 1 – тел. 0391 68214

 

Въпрос: Необходими документи за изваждане на образец УП-2 или УП-3?

Отговор: Копие от трудова книжка, Заявление, писмо от НОИ /ако има такова/, идентичност на имена /ако има разлика/.

 

Въпрос: Как мога да платя задълженията си за данъци и такси към Община Димитровград?

Отговор: Дължимите местни данъци и такси към Община Димитровград могат да се платят по следните начини:

 

  1. В брой: на касите в отдел „Приходи”, Община Димитровград, находящи се на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 - запад /партер и на касите на Изипей АД в страната;

  2. В пощенски клон: с пощенски запис за данъчно плащане;

  3. По банков път: по сметка на Община Димитровград в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN: BG07BPBI79268465363501, BIC: BPBIBGSF

  4. По електронен път: чрез виртуален ПОС на интернет страницата на Община Димитровград www.dimitrovgrad.bg или през системата за електронни плащания ePay.bg.

 

Въпрос: Мога ли да направя електронна справка за дължимите данъци и такси към Община Димитровград?

Отговор: Да. На интернет страницата на Община Димитровград в меню Местни данъци и такси, подменю Справка за дължимите данъци и такси ►Вход ►Алтернативен начин на вход, като достъпа е с ЕГН/ЕИК и входящ номер и дата на подадена данъчна декларация или с ПИК код на НАП.

 

Въпрос: Мога ли да се освободя от такса за битови отпадъци /ТБО/ при условие, че не живея в имота си, находящ се на територията на Община Димитровград?

Отговор: Освобождаване има само по отношение на един от компонентите на ТБО - сметосъбиране и сметоизвозване, а другите два – обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО, и чистота на териториите за обществено ползване не подлежат на освобождаване. За да се освободите от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване трябва едновременно да са изпълнени следните условия: имота да не се ползва през цялата следваща година и за това обстоятелство да е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година. Декларацията се подава всяка година за следващата при условие, че имота няма да се използва.

 

Въпрос: Как мога да получа копие на подадена от мен данъчна декларация по ЗМДТ?

Отговор: Копие на данъчна декларация може да получите след подаване на искане за издаване на документ и заплащане на съответната такса в отдел „Приходи” на Община Димитровград на адрес гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, ет.3. Таксите са регламентирани в Приложение № 1 към Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

 

Въпрос: Имам намалена работоспособност 70%. Мога ли да ползвам данъчни облекчения?

Отговор: 1. Предвидено е данъчно облекчение за недвижими имоти на граждани, които за тях са основно жилище. За тези имоти данъкът се дължи с 50 на сто намаление. „Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и на членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината. Облекчението за основно жилище може да се ползва само за един имот. За имот, който е основно жилище на лице с установена по съответния ред намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът върху недвижимите имоти се дължи със 75 на сто намаление. Правото на ползване на това облекчение се предявява с подаване на данъчна декларация, към която се прилага и документът, удостоверяващ степента на намалена работоспособност на лицето, т.е. решение на ТЕЛК или НЕЛК.

2. Освободен от данък върху превозните средства е лекият автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 kW. Освобождаване от данък е допустимо само за един от притежаваните от лице с намалена работоспособност леки автомобили, дори и в случаите, в които изискваните от закона условия са налице и спрямо други автомобили. За ползването на предвидената преференция е необходимо подаване на данъчна декларация и представяне на решение на ТЕЛК или НЕЛК. В случай, че лекият автомобил, принадлежи на две или повече лица или се притежава в режим на съпружеска имуществена общност, преференцията се прилага само по отношение на идеалната част, притежавана от лицето /лицата/ с намалена работоспособност.

 

Въпрос: Получих парично дарение от синът ми, който работи в чужбина. Подлежи ли на деклариране по ЗМДТ получената сума и дължа ли данък върху нея?

Отговор: Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. За същите не се подава и данъчна декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ.

 

Въпрос: Трябва ли да подавам данъчна декларация за придобит по наследство имот?

Отговор: При придобиване на имот по наследство данъчната декларация за облагане на имота се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството. Наследството се открива в момента на смъртта. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок за подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито. Подаването на декларацията след срока е административно нарушение, за което съгласно ЗМДТ се налага санкция.

 

Въпрос: Собственик съм на апартамент, за който съм учредил вещно право на ползване на майка ми. Същата почина преди един месец. Трябва ли да подавам нова данъчна декларация за имота?

Отговор: При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, задължените лица уведомяват общината в двумесечен срок от промяната. Данъчно задължени лица по отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци са и лицата, в полза на които е учредено вещно право на ползване /вещноправните ползватели/. В тази връзка смъртта на майка Ви е обстоятелство, което води до промяна на декларираните данни и следва в двумесечен срок от настъпването й да подадете данъчна декларация за облагане на имота. Подаването на декларацията след срока е административно нарушение, за което съгласно ЗМДТ се налага санкция.

 

Въпрос: Как мога да получа удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК към Община Димитровград?

Отговор: Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК може да получите след подаване на искане за издаване на документ и заплащане на съответната такса в отдел „Приходи” на Община Димитровград на адрес гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 – запад, ет.3. Таксите са регламентирани в Приложение № 1 към Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

Въпрос: Ползвам ли отстъпка при предплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имоти на територията на Община Димитровград?

Отговор: Съгласно разпоредбите на ЗМДТ на предплатилите данъка върху недвижимите имоти в срок до 30 април за цялата година, се прави отстъпка от 5 на сто. Съгласно Решение на Общински съвет - Димитровград №766/2017 г. , с който е приета Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, за такса за битови отпадъци не се ползва отстъпка при предплащане.

 

* В случай, че не откривате необходимата информация, такава може да получите като изпратите запитване на имейл: [email protected]