Достъп до информация

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

1. Достъп до обществена информация се предоставя след подаване на писмено или устно заявление от граждани или юридически лица.

Заявленията по Закона за достъп до обществена информация се регистрират от служители на Гише № 1 „Деловодство”, част от Центъра за услуги и информация на граждани на Община Димитровград с адрес: бул. „Г. С. Раковски” № 15, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, тел. за контакт: 0391/ 68 214, ел. поща [email protected]

За писмени заявления се считат и заявленията получени на официалния факс на общината – 0391/66-698, по електронен път на адрес: [email protected] или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация

2. Достъпът до обществена информация е безплатен, като се заплащат разходите по предоставяне на информация съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне нормативи на разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.

3. Съгласно разпоредбата на чл. 41ж от Закона за достъп до обществена информация - предоставянето за повторното използване на информация от обществения сектор е безплатно.

4. Мястото за преглед/четене на предоставената информация: Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация се извършва в стая № 11 – партер в сградата на Общинска администрация – Димитровград.

 

Файлове: