Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 105

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 105/27.03.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 27.03.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-430#1/21.02.2020г. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-отреден „За комплексно застрояване” в кв.26 по ПУП-ПРЗ на…

ОБЯВЛЕНИЕ №104

ОБЯВЛЕНИЕ  № 104 / 27.03.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 27.03.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-431#1/21.02.2020г. процедура за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за улична и дворищна регулация , с който въз основа на геодезическо заснемане, части от …

ОБЯВЛЕНИЕ №103

ОБЯВЛЕНИЕ  № 103 / 27.03.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 27.03.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-448#1/24.02.2020г. процедура за одобряване на проект за  изменение на Подробен устройствен план-план за улична и дворищна  регулация, с който въз основа на геодезическо заснемане, уличната…

Удължаване до 30 юни на срока за плащане с отстъпка на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че с два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства ще са с 5 на сто отстъпка, ако се платят в пълен размер. Това гласи §26 от Закона за мерките и действията по време…

ОБЯВЛЕНИЕ № 102 от 23.03.2020г.

    ОБЯВЛЕНИЕ  № 102/23.03.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 23.03.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2996#5/26.02.2020г. заповед № РД-06-222/24.02.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на уличната регулация на кв. 199 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ № 101 от 18.03.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 101/18.03.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 13.03.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-375#1/14.02.2020г. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот    с идентификатор 39668.60.13 в местност „Кандаруша” по Кадастралната карта      на землище с.Крепост…

О Б Я В Л Е Н И Е № 99 / 12.03.2019год.

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е  № 99 / 12.03.2019год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 12.03.2020год. в Община Димитровград…

ОБЯВЛЕНИЕ № 98/12.03.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 98/12.03.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 12.03.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-318#1/07.02.2020г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация              на УПИ XXI-1403 – отреден „За жилищно застрояване и търговия” в кв. 120           …