Актуално

Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, изменение на план за регулация и план-схема за електрификация на УПИ IV”Атлас” АД, кв. 200, ПИ 21052.1012.156, гр. Димитровград.

РД-06-1745-25.11.2022г. РД-06-1745-25.11.2022г.-чертеж1 РД-06-1745-25.11.2022г.-чертеж2 РД-06-1745-25.11.2022г.-чертеж3

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Реконструкци

РД-06-1749-25.11.2022г. РД-06-1749-25.11.2022г.-чертеж1 РД-06-1749-25.11.2022г.-чертеж2

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ Vза производствени и складови дейности, кв. 26, ПИ 21052.1006.6544 и УПИ IIIза цех за пластмасови изделия, кв. 26, ПИ 21052.1006.89, гр. Димитровград.

РД-06-1753-28.11.2022г.

О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация на УПИ XXVIIIза общ. обслужване, произв. и складови дейности, ПИ 21052.1017.497, УПИ XXIXза общ. обслужване, пр

РД-06-1688-22.11.2022г. РД-06-1688-22.11.2022г.ПУП ПЗ чертеж РД-06-1688-22.11.2022г.спец.план-схема за електр. РД-06-1688-22.11.2022г.спец.план-схема за ВиК