Актуално

Проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот планоснимачен № 65, УПИ ІІ-65 в кв. 6 по плана на с.Ябълково.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 198/08.08.2022г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 08.08.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-33-1305#1/06.07.2022г.                 заповед № РД-06-663/16.05.2022г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване         на Проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот планоснимачен № 65, УПИ…

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXI-817   в кв. 57 по плана на с.Крепост.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 197/08.08.2022г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 08.08.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1653#3/10.06.2022г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXI-817   в кв. 57 по плана на с.Крепост, при което…