Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №6

ОБЯВЛЕНИЕ № 6 / 17.01.2022г.   КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ   Днес 17.01.2022г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-3101#3/30.11.2022г. заповед №РД-06-1779/23.11.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект на Подробен устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ VІ-314 в…

Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IXза производствени и обслужващи дейности, кв. 204, ПИ 21052.1007.107 и УПИ Xза производствени и обслужващи дейности, кв. 204, ПИ 21052.1007.110, кв. „Марийн

РД-06-15 от 05.01.2022г. 

РД-06-10 от 05.01.2022г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план в землище с. Добрич, общ. Димитровград..

РД-06-9 от 05.01.2022г.

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III441 и УПИ IV442, кв. 48, с. Брод, общ. Димитровград.

Изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IIза производствено складова база, кв. 79, ПИ 21052.1003.969 и УПИ IIIза производствено складова база кв. 79, ПИ 21052.1003.970, гр. Димитровг

РД-06-1950 от 20.12.2021г. 

Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47843.500.15, м. „Стопански двор 1”, землище гр. Меричлери, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Склад за зърно” в поз

РД-06-1951 от 20.12.2021г.  

За изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Работилница за селскостопанска техника с инструментална и склад за прикачен инвентар” в поземлен имот с идентификатор 47843.103.824, м. „Танева чука”, землище гр. Меричлери, общ. Ди

РД-06-1948 от 20.12.2021г. по чл. 150 от ЗУТ