Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 211 / 15.09.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 211 / 15.09.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 15.09.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2564#1/17.08.2021г. процедура за одобряване проект на ПУП План за регулация и застрояване на поземлен имот с №80.11 по плана на новообразуваните имоти по §4 от…