Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 108 / 14.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 108 / 14.04.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 14.04.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-674#1/05.03.2021г. процедура за одобряване на проект за допълване на кадастралната основа и изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на урегулиран поземлен имот  УПИ VІІІ-76  …

ОБЯВЛЕНИЕ № 107 / 14.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 107 / 14.04.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 14.04.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-820#1/17.03.2021г. заповед №РД-06-323/12.03.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект  за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация  на общински УПИ І в…

ОБЯВЛЕНИЕ № 106 / 14.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 106 / 14.04.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 14.04.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-820#1/17.03.2021г. процедура за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на УПИ ХІ-221 и съседен общински УПИ ХІІ,отреден „За квартален магазин…