Актуално

Проект за изменение на Подробен устройствен план – специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна Линия 1 kV за външно електрозахранване на ФЕЦ до 30 kWp в УПИ XIII93, кв. 1, с

РД-06-683 от 17.05.22г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план-план за  регулация и застрояване на УПИ Х-56, отреден „За сладкарски цех” в кв.7 по плана на с.Каснаково.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 111  / 20.05.2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 20.05.2022 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2942#6/01.04.2022г. заповед №РД-06-425/28.03.2022г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за  регулация и застрояване на УПИ Х-56,…

Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 1.5 MWp, трафопост и външна кабелна линия 20 KV” в поземлен имот с идентификатор 39668.65.37, м. „Гермите”, землище с. Крепост

РД-06-682 от 17.05.22г.

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на строеж „Многофамилна жилищна сграда с магазини” – „Престиж билдинг” ЕООД” в поземлен имот с идентификатор 21052.1015.486, УПИ XIIза жилищни нужди и общ. обсл. и поземен па

РД-06-664 от 16.05.22г.