Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 131/18.06.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 131 / 18.06.2024г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 18.06.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-831/12.03.2024 г. за одобряване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на поземлени имоти с УПИ ІV-451 и УПИ І-444, с. Сталево,…