Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-1352/28.10.2020г.

  ЗАПОВЕД   № РД-06-1352 гр. Димитровград, 28.10.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената…

О Б Я В Л Е Н И Е № 272/29.10.2020год.

  О Б Я В Л Е Н И Е № 272/29.10.2020год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 29.10.2020год. в Община Димитровград се състави настоящия  Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-2554#1/28.9..2020год.…

ОБЯВЛЕНИЕ № 270 от 26.10.2020год.

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:[email protected] dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е  № 270 / 26.10.2020год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 26.10.2020год. в Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № 269 / 26.10.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 269 / 26.10.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 26.10.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2109#1/19.08.2020г. процедура за одобряване на  Проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация , с които съседни УПИ ХІІ-77 и УПИ ХІ-77 в…

РД-06-1315-2020

РД-06-1315-2020

РД-06-1314-2020

РД-06-1314-2020