Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021


Проект BGENVIRONMENT-4.004-0001

Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите парникови газове

и да се адаптират към променящия се климат

 

www.eeagrants.org

www.eeagrants.bg

Този сайт е създаден в рамките на проект „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите парникови газове и да се адаптират към променящия се климат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.