Местни данъци и такси

Административни услуги - местни данъци и такси

Проверка и плащане на дължимите данъци и такси

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3,5 тона

Полезна информация

Съобщения по чл.32 от ДОПК

За нотариусите


 

БАНКОВИ СМЕТКИ

ПОЩЕНСКА БАНКА ДИМИТРОВГРАД

Приходна 7311: BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01- за преводи в лева

Бюджетна разплащателна 7304: BG 03 BPBI 7926 3165 3635 01 - за преводи от други страни във валута

BIC: BPBIBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

44 21 00

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ

44 22 00

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО

44 23 00

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВА

44 24 00

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВА

44 25 00

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН ИМОТИ И МПС

44 28 00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 34 00

ПЪТЕН ДАНЪК И ЛИХВИ

44 65 00

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

44 70 00

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

44 80 01

ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

44 80 07

ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 90

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

44 14 00

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТ/ ДАНЪК