За нотариусите

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ и със защита на личните данни, Ви уведомяваме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства следва да изпращате чрез системата за сигурно електронно връчване или в краен случай на електронна поща: [email protected]

 

920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

 

БАНКОВа СМЕТКа

ПОЩЕНСКА БАНКА ДИМИТРОВГРАД

Приходна 7311: BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01- за преводи в лева

BIC: BPBIBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

44 25 00

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН ИМОТИ И МПС

 

РАЗМЕРИ НА ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН ЗА 2023Г.

вид дарение

РАЗМЕР (в проценти)

1.

При дарение между братя и сестри и техните деца

0,7 %

2.

При дарения между лица извън посочените в т.1

5,0 %

3.

При възмездно придобиване на имущество

2,5 %