Администрация

ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - Кмет

Стая № 41

Роден на 18 септември 1968г., семеен с 2 деца.

Местоживеене: гр. Димитровград
Телефон:  0391/ 68 203
Факс:        0391/ 66 698

Електронна поща: kmet@dimitrovgrad.bg

Приемен ден: Четвъртък 14.00-16.00 ч., стая № 12

Записване за приемен ден - Общински център за информация и услуги на гражданите, гише №1 Деловодство или на телефон 0391/ 68 214. 

Регистрация за приемния ден може да направите и електронно на следния АДРЕС.

 

Повече информация

Светослав Стойков – заместник-кмет

Общинска собственост, кадастър и регулация, околна среда и води, устройство на територията, строителен контрол, инвестиционна дейност.

Електронна поща: zamkmet@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 205

Стая №: 53

 

 

 

Повече информация

Яшо Минков – Заместник кмет

Европейски програми и международно сътрудничество.

Електронна поща: y.minkov@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 228

Стая №: 42

 

 

 

Повече информация

Венета Стоименова – Секретар на община Димитровград

Електронна поща: sekretar@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 209

Стая №: 43

 

 

 

 

Повече информация

арх.Томи Томов – Главен архитект

Електронна поща: glarchitect@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 257

Стая №: 74

 

Повече информация

Антоанета Джимова – Финансов контрольор

Електронна поща: sfuk@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 226

Стая №: 114

 

 

 

 

Образование и кариера

 • Магистър икономист - „Управление на териториалните системи”
 • От 1982г. в счетоводното звено на Община Димитровград, от 2003г. финансов контрольор
 • Владее руски език

Димитър Михов – Ръководител вътрешен одит

Електронна поща: odit@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 312

Стая №: 112

 

 

 

 

Образование и кариера

 • Дипломиран магистър икономист „Счетоводната и финансово-контролна дейност”; Сертифициран вътрешен одитор.
 • Професионална реализация в сферата на вътрешен финансов контрол от 1991г.
 • Ръководител звено Вътрешен одит в Общинска администрация от 2006г.
 • Владее руски и английски език.

Диана Дончева - Директор дирекция "Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности"

Електронна поща: diana.doncheva@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391 68 273

Стая № 94

 

Антоанета Шаркова – Началник отдел „Хуманитарни дейности”

Електронна поща: hsdk@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 280

Стая №: 123

 

 

 

 

Образование и кариера

 • „Физика и математика“ и „Информатика и информационни технологии”
 • Професионална реализация в сферата на образованието от 1988г. до 2012г.
 • Отдел „Хуманитарни дейности” в Общинска администрация – от 2012г.
 • Владее руски и английски език.

Димитър Гавазов – Главен Юрисконсулт, Директор Дирекция Правно-нормативно и административно обслужване”

Електронна поща: legal@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 236

Стая №: 44

 

 

 

 

Образование и кариера

 • „Право“
 • Юрист на Община Димитровград от 2004г.
 • Владее руски.

Стефка Римпопова – Началник отдел „Правно-нормативно обслужване”

Електронна поща: rimpopova@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 237

Стая №: 31

 

 

 

 

Образование и кариера

 • „Право“
 • Отдел „Правно-нормативно обслужване” в Общинска администрация – от 2004г., началник на отдела от 2012г.
 • Владее немски и английски език

Радостина Кузева – Началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”

Електронна поща: graogr@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 254

Стая №: 37

 

 

 

 

Образование и кариера

 • Магистър „Икономика“ и „Управление на културата”
 • Отдел „Гражданска регистрация” в Общинска администрация – от 2000г., началник на отдела от 2010г.
 • Владее английски език

Татяна Ванчева – Директор Дирекция „Финансово-счетоводни дейности”

Електронна поща: budjet@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 242

Стая №: 84

 

 

 

 

Образование и кариера

 • Магистър „Икономика“
 • Професионален опит в сферата на бюджета – 26 години.
 • Владее руски език

Сийка Георгиева – Главен счетоводител, началник отдел „Финасови дейности”

Електронна поща: finance@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 241

Стая №: 85

 

 

 

 

Образование и кариера

 • „Счетоводство и контрол“
 • Професионален опит в сферата на финансите – 24 години
 • Владее руски език и английски

Георги Стайков – Началник отдел „Приходи”

Електронна поща: g.staykov@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/6 50 80

Стая №: 8

 

 

 

 

Образование и кариера

 • Магистър „Икономика“
 • Професионален опит в сферата на финасово-данъчните дейности – 23 години
 • Владее немски език

инж.Радостина Апостолова - Жекова – Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

Електронна поща: outkr@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 259

Стая №: 75

 

Образование и кариера

 • Магистър „Промишлено и гражданско строителство“
 • Професионален опит - от 1996г. работи в общински и държавни администрации в сферата на строителството
 • Владее английски език

инж.Клавдия Тончева – Началник отдел „Инвестиционна дейност, околна среда и води”

Електронна поща: id@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 266

Стая №: 62

Образование и кариера

 • Магистър „Индустриален мениджмънт”
 • Повече от 10 години работа в сферата на строителството
 • Началник отдел „ИДОСВ” от 2012г.
 • Владее немски език.

инж.Теодора Стоянова – Директор Дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”

Електронна поща: teodora_stoyanova@dimitrovgrad.bg

Телефон: 0391/68 277

Стая №: 103

 

 

 

 

Образование и кариера

 • „Химическо машиностроене” и „Икономист управленец”
 • В сферата на общинската собственост работи от 1994г., директор дирекция от 2007г.
 • Ползва руски, френски и английски език
свали като .pdf