Общински съвет - предстоящо

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД             На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.30, ал.1, вр. пр.1 от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА     ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет –…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА           По Докладна записка вх. № ОбС-07-155/28.06.2021г. от Юлиян Семерджиев – Заместник-председател на…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 29. 07. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА     ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ     ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 г.

19.07.2021 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   2. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК„ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   4. ПК „ТЪРГОВИЯ,…

Обява на процедура за конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];        На основание  чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения, вр. с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл.3 ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000…

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   ОТ ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ – ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 24. 06. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г.

14.06.2021 г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   2. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   4.…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.05.2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021 г.

  17.05.2021 г. /понеделник/     ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ…

Проект за приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА     ОТ ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ – ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД          …

Обявление за насрочване на обществено обсъждане на кандидатурите за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”

ОБЯВЛЕНИЕ за насрочване  на обществено обсъждане на кандидатурите  за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”     В деловодството на ОбС - Димитровград до 30.04.2021г. е постъпило следното предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”:   Предложение с вх. № ОбС-10-160/26.04.2021г. от Иво Димов – кмет…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА          По Докладна записка вх. № ОбС-07-84/12.04.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Приемане на…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.04.2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ  ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ  - ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 03. 2021г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 02. 2021г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА           По Докладна записка вх. № ОбС-07-313/22.12.2020г. от Временна комисия за изготвяне на…