Новини на ОбС

Отчет на председателя на Общински съвет - Димитровград за дейността на Общински съвет - Димитровград за мандат 2011-2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   О Т Ч Е Т   за дейността на Общински съвет – Димитровград за мандат 2011-2015 г.   Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и…

Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград през месец септември 2015 г.

1.Докладна записка вх. № ОбС-07-309 (изх. № РД-28-543) от Иво Димов относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства в Община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. 2.Докладна записка вх. № ОбС-07-310 (изх. № РД-28-545) от…

Двадесет и осем докладни записки включва дневният ред на предстоящото на 26 март заседание на Общински съвет – Димитровград.

С приемането на „План за действие на община Димитровград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017)” ще започне сесията. Той има за цел подкрепа на интеграционните политики за период 2015…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС – ДИМИТРОВГРАД м. МАРТ 2015 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД  м. МАРТ 2015 г.     16.03.2015 г. /понеделник/     1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гроссето”   3.…

Обява за внасяне на документи за съдебни заседатели,

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 Email: [email protected][email protected];   На основание решение № 1423 от 31. 07. 2014г. на Общински съвет - Димитровград и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната…

Конкурс за управител на МБАЛ"Св.Екатерина"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №1230 от 27. 02. 2014 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.63 ал.З от Закона за лечебните заведения и чл.З ал.1, чл.9 ал.1 и чл.11 ал.2  от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за…

Конкурс за управител на МБАЛ "Св.Екатерина"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №1008 от 26. 09. 2013 г. На основание чл. 21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, чл.63 ал.З от Закона за лечебните заведения и чл.З ал.1, чл.9 ал.1 и чл.11 ал.2  от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда…

ОБЯВА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 14 и т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 570 от 20. 12. 2012 г. на Общински съвет – Димитровград, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА   прием на документи за кандидатстване за финансово подпомагане за…

ОБЯВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД, С Решение № 549 от 29. 11. 2012 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.63 ал. З от Закона…

Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград

Докладна записка от Иво Димов относно:   1. Приемане на план-сметка за разходите по дейностите: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 година; 2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград за…