Открита тръжна процедура по правилата на PRAG – Local Open Tender

 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005, Проект: № CB005.2.11.113 "Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион – FLOOD RESILIENCE", Договор № РД-02-29-181/23.07.2019

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014 – 2020, CCI 2014TC16I5CB005, Project: № CB005.2.11.113 Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/FLOOD RESILIENCE/", Contract № РД-02-29-181/23.07.2019

 

 

Открита тръжна процедура по правилата на PRAG – Local Open Tender for:

Publication Ref.: CB005.2.11.113/F2-7/17.10.2019

Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment, within Project No CB005.2.11.113 “Joint Initiatines for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”, Priority Axis: Environment, Specific Objective: 1.1. Preventing and mitigating the consequences of natural and man-made disasters in the cross-border area, Type of project: Investment

Location: Municipality of Dimitrovgrad, Republic of Bulgaria Municipality of Dimitrovgrad, Republic of Bulgaria intends to award a supply contract for “Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment” in Municipality of Dimitrovgrad, Republic of Bulgaria with financial assistance from the Interreg - IPA СВС Bulgaria -Turkey Programme 2014-2020 with CCI, Number: 2014TCI6I5CB005.  The tender dossier is available from the Contracting Authority  and will also be published on the Municipality of Dimitrovgrad official website: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/profil-na-kupuvacha,   as well as on the Interreg - IPA СВС Bulgaria -Turkey Programme 2014-2020 official website https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders.

The deadline for submission of tenders is 18.11.2019, 17.00 local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on on the Municipality of Dimitrovgrad official website: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/profil-na-kupuvacha,   as well as on the Interreg - IPA СВС Bulgaria -Turkey Programme 2014-2020 official website https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders.

 The tender dossier is available HERE.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020

Файлове:

Последна промяна: 16:06:28, 07 март 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

201

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

397

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

247

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини