Settlements

Village of Brod

Mayor: Dimitar Delchev phone 03922/2220 brod@dimitrovgrad.bg

Village of Raynovo

Mayor representative: Mitko Zhelyazkov Phone 03920/6410 raynovo@dimitrovgrad.bg

Village of Velikan

Mayor representative: Shterio Shterev Phone 03921/2487 velikan@dimitrovgrad.bg