ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 23. 04. 2009 г. (четвъртък), от 930 часа, в читалнята на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

1.      Докладна записка вх. № 100-00-245/08.04.2009г. (изх. № 06-00-245/08.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Отпускане на финансови средства за заплащане на здравноосигурителните вноски на курсистите от Социален учебно-професионален център – Димитровград.

2.      Докладна записка вх. № 100-32-07/09.04.2009г. от Катя Пеева – общински съветник в ОбС Димитровград относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград, приета с решение № 122/28.02.2008г.

3.      Докладна записка вх. № 100-00-188/14.03.2009г. (изх. № 06-00-205/14.03.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

4.      Докладна записка вх. № 100-07-29/10.04.2009г. от Иво Димов – председател на ОбС Димитровград относно: Промяна на наименования на наредби на Общински съвет Димитровград.

5.      Докладна записка вх. № 100-00-247/10.04.2009г. (изх. № 06-00-248/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Общинска охрана” ЕООД – Димитровград.

6.      Докладна записка вх. № 100-00-248/10.04.2009г. (изх. № 06-00-249/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Медицински център” ЕООД – Димитровград.

7.      Докладна записка вх. № 100-00-252/10.04.2009г. (изх. № 06-00-253/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имот – помещения на III етаж на сграда в с. Долно Белево – за безвъзмездно ползване и управление на НЧ „Светлина”, с. Долно Белево.

8.      Докладна записка вх. № 100-00-253/10.04.2009г. (изх. № 06-00-254/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имот – стая № 1, I етаж в сграда на бивше училище „Св. Климент Охридски” – за безвъзмездно ползване от фондация „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ” клон Хасково.

9.      Докладна записка вх. № 100-00-269/14.04.2009г. (изх. № 06-00-270/14.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имот – част от Спортен комплекс „Раковски” – за безвъзмездно ползване от сдружение „Тенис клуб Димитровград” Димитровград.

10.  Докладна записка вх. № 100-00-265/13.04.2009г. (изх. № 06-00-263/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на земя - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на СД „ТЕМПО 90 МИТЕВ И СИЕ”.

11.  Докладна записка вх. № 100-00-257/10.04.2009г. (изх. № 06-00-258/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Учредяване право на строеж за нежилищен обект – трафопост в кв. 90, община Димитровград.

12.  Докладна записка вх. № 100-00-255/10.04.2009г. (изх. № 06-00-256/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Одобряване на схема за разполагане на временен преместваем обект /кафе-машина/ пред магазин „Давидоф”.

13.  Докладна записка вх. № 100-00-203/14.03.2009г. (изх. № 06-00-201/14.03.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Одобряване на цена на допълнително право на строеж в кв. 143 по плана на Димитровград.

14.  Докладна записка вх. № 100-00-254/10.04.2009г. (изх. № 06-00-255/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на жилище по реда на ЗУПГМЖСВ.

15.  Докладна записка вх. № 100-00-251/10.04.2009г. (изх. № 06-00-252/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на земя - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на Марияна Жекова Николова.

16.  Докладна записка вх. № 100-00-249/10.04.2009г. (изх. № 06-00-250/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС в Димитровград.

17.  Докладна записка вх. № 100-07-27/07.04.2009г. от Иво Димов – председател на ОбС Димитровград относно: Отмяна на решение № 416 от 27.11.2008 г. на Общински съвет Димитровград.

18.  Докладна записка вх. № 100-00-250/10.04.2009г. (изх. № 06-00-251/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имоти за настаняване на пчелни семейства.

19.  Докладна записка вх. № 100-00-256/10.04.2009г. (изх. № 06-00-257/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Определяне на наемни цени за имоти, общинска собственост – земеделски земи.

20.  Докладна записка вх. № 100-00-258/10.04.2009г. (изх. № 06-00-259/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Обект – Бивши ясли № 2 – гр. Димитровград.

21.  Докладна записка вх. № 100-00-261/13.04.2009г. (изх. № 06-00-262/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Кандидатстване на община Димитровград с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Операция „Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, BG 051PO001-5.1.01

22.  Докладна записка вх. № 100-00-262/13.04.2009г. (изх. № 06-00-265/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Участие на община Димитровград с проект „Внедряване на мерките за подобряване на енергийната ефективност в ОУ „Алеко Константинов” град Димитровград” пред Фонд „Енергийна ефективност” ФЕЕ, гр. София.

23.  Докладна записка вх. № 100-00-264/13.04.2009г. (изх. № 06-00-264/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от община Димитровград.

24.  Докладна записка вх. № 100-32-08/15.04.2009г. от Маргарита Симеонова – общински съветник в ОбС Димитровград относно: Отпускане на средства в размер на 1 000 лв. на Константин Стайков за оперативно лечение.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград

Last modified: 04:15:00, 9 March 2020

More news

COMPETITION FOR IMPROVEMENT OF INTERBLOCK SPACES AND GREEN AREAS – CITIZENS’ PROJECTS ‘2024

735

DIMITROVGRAD MUNICIPALITY ANNOUNCES:                 Competition for projects from citizens for landscaping and improvement of inter-block spaces and gardens.            Deadline for submission of projects - 31.08.2024.             Deadline for approval of projects proposals - 10 days after the expiration of the announcement.   Purpose of the competition: improving the urban environment…

DOZENS OF CITIZENS HONORED HRISTO BOTEV AND THE NATIONAL HEROES OF BULGARIA

129

The citizens of Dimitrovgrad honored the death of the poet-revolutionary Hristo Botev and those who died for the Freedom of Bulgaria in front of the city monument. Minutes before the sirens, children and adults gathered to express their gratitude to the heroes of Bulgaria. The event was attended by the…

To all the news