ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 23. 04. 2009 г. (четвъртък), от 930 часа, в читалнята на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

1.      Докладна записка вх. № 100-00-245/08.04.2009г. (изх. № 06-00-245/08.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Отпускане на финансови средства за заплащане на здравноосигурителните вноски на курсистите от Социален учебно-професионален център – Димитровград.

2.      Докладна записка вх. № 100-32-07/09.04.2009г. от Катя Пеева – общински съветник в ОбС Димитровград относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград, приета с решение № 122/28.02.2008г.

3.      Докладна записка вх. № 100-00-188/14.03.2009г. (изх. № 06-00-205/14.03.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

4.      Докладна записка вх. № 100-07-29/10.04.2009г. от Иво Димов – председател на ОбС Димитровград относно: Промяна на наименования на наредби на Общински съвет Димитровград.

5.      Докладна записка вх. № 100-00-247/10.04.2009г. (изх. № 06-00-248/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Общинска охрана” ЕООД – Димитровград.

6.      Докладна записка вх. № 100-00-248/10.04.2009г. (изх. № 06-00-249/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Медицински център” ЕООД – Димитровград.

7.      Докладна записка вх. № 100-00-252/10.04.2009г. (изх. № 06-00-253/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имот – помещения на III етаж на сграда в с. Долно Белево – за безвъзмездно ползване и управление на НЧ „Светлина”, с. Долно Белево.

8.      Докладна записка вх. № 100-00-253/10.04.2009г. (изх. № 06-00-254/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имот – стая № 1, I етаж в сграда на бивше училище „Св. Климент Охридски” – за безвъзмездно ползване от фондация „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ” клон Хасково.

9.      Докладна записка вх. № 100-00-269/14.04.2009г. (изх. № 06-00-270/14.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имот – част от Спортен комплекс „Раковски” – за безвъзмездно ползване от сдружение „Тенис клуб Димитровград” Димитровград.

10.  Докладна записка вх. № 100-00-265/13.04.2009г. (изх. № 06-00-263/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на земя - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на СД „ТЕМПО 90 МИТЕВ И СИЕ”.

11.  Докладна записка вх. № 100-00-257/10.04.2009г. (изх. № 06-00-258/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Учредяване право на строеж за нежилищен обект – трафопост в кв. 90, община Димитровград.

12.  Докладна записка вх. № 100-00-255/10.04.2009г. (изх. № 06-00-256/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Одобряване на схема за разполагане на временен преместваем обект /кафе-машина/ пред магазин „Давидоф”.

13.  Докладна записка вх. № 100-00-203/14.03.2009г. (изх. № 06-00-201/14.03.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Одобряване на цена на допълнително право на строеж в кв. 143 по плана на Димитровград.

14.  Докладна записка вх. № 100-00-254/10.04.2009г. (изх. № 06-00-255/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на жилище по реда на ЗУПГМЖСВ.

15.  Докладна записка вх. № 100-00-251/10.04.2009г. (изх. № 06-00-252/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на земя - частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на Марияна Жекова Николова.

16.  Докладна записка вх. № 100-00-249/10.04.2009г. (изх. № 06-00-250/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС в Димитровград.

17.  Докладна записка вх. № 100-07-27/07.04.2009г. от Иво Димов – председател на ОбС Димитровград относно: Отмяна на решение № 416 от 27.11.2008 г. на Общински съвет Димитровград.

18.  Докладна записка вх. № 100-00-250/10.04.2009г. (изх. № 06-00-251/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Предоставяне на общински имоти за настаняване на пчелни семейства.

19.  Докладна записка вх. № 100-00-256/10.04.2009г. (изх. № 06-00-257/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Определяне на наемни цени за имоти, общинска собственост – земеделски земи.

20.  Докладна записка вх. № 100-00-258/10.04.2009г. (изх. № 06-00-259/09.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Обект – Бивши ясли № 2 – гр. Димитровград.

21.  Докладна записка вх. № 100-00-261/13.04.2009г. (изх. № 06-00-262/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Кандидатстване на община Димитровград с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Операция „Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, BG 051PO001-5.1.01

22.  Докладна записка вх. № 100-00-262/13.04.2009г. (изх. № 06-00-265/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Участие на община Димитровград с проект „Внедряване на мерките за подобряване на енергийната ефективност в ОУ „Алеко Константинов” град Димитровград” пред Фонд „Енергийна ефективност” ФЕЕ, гр. София.

23.  Докладна записка вх. № 100-00-264/13.04.2009г. (изх. № 06-00-264/13.04.2009г.) от Стефан Димитров – кмет на община Димитровград относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от община Димитровград.

24.  Докладна записка вх. № 100-32-08/15.04.2009г. от Маргарита Симеонова – общински съветник в ОбС Димитровград относно: Отпускане на средства в размер на 1 000 лв. на Константин Стайков за оперативно лечение.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград

Last modified: 04:15:00, 9 March 2020

More news

CHRISTMAS FOOTBALL TOURNAMENT ON SMALL DOORS

204

The Municipality of Dimitrovgrad organizes the Christmas indoor football tournament, December 11-15, 2023. The matches will begin at 18:00 on the Rakovski stadium. Those wishing to participate in the tournament can register until 7.12.2023 on phone: 0885 866192. The prize fund provides: BGN 150 – the first place, BGN 100…

MUNICIPAL COMPETITION "THE MAGIC OF CHRISTMAS"

600

I. Objectives The competition aims to promote the aesthetic implementation of a corner with a themed Christmas decoration in schools, kindergartens and centers providing social services. The initiative will create Christmas vibes during the holiday period.   II. Evaluation Originality; Ideas, dedicated to the topic; Performance; Attractiveness;   The corners…

To all the news