заповед № РД-06-418

З А П О В Е Д

 

            № РД-06-418..........

 

Димитровград ..16.03.2015г.

 

 

В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-841/12.03.2015г. от Милко Иванов Димитров,собственик по нот.актове №136/2001г. и №34/2009г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ ХІVа-553 и УПИ ІХ-553  в кв.54 по плана на с.Добрич, одобрен със заповед №123/1968г. , с искане за допущане    изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация с цел   прокарване на  вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници въз основа на геодезическо заснемане от лицензирано лице

За откриване на  процедурата  към искането са приложени копия от документи за собственост и скица за проектиране №279/13.03.2014г. 

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ ,§8,ал.2 от ПР на ЗУТ във връзка с §4,ал.1 ,т.2 от ЗКИР и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

 

на Милко Иванов Димитров,собственик по нот.актове №136/2001г. и №34/2009г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ ХІVа-553 и УПИ ІХ-553  в кв.54 по плана на с.Добрич, одобрен със заповед №123/1968г. , да възложи изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация   с цел  прокарване на вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници въз основа на геодезическо заснемане от лицензирано лице с обхват по приложената скица №279/13.03.2014г. 

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Към проекта при спазване изискванията на  чл.60,ал.3 от Наредба №3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъде приложен надлежно оформен протокол образец 0540

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград