заповед №РД-06-366

З А П О В Е Д

              № РД-06-366 ..........

Димитровград ...12.03..2015г.

 

    В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-807/10.03.2015г. от Марийка Запрянова Петрова,собственик  по нот.акт №18/2002г. на търговски обект с идентификатор 21052.1015.287.4 с отстъпено право на строеж ,намиращ се в УПИ І,отреден „За КЖС,АПК,Търговия и трафопост” в кв.172 по плана на Димитровград,одобрен със заповед №531/1996г., с искане за  допущане изработване на проект за изменение на ПУП- План за застрояване  във връзка с осъществяване инвестиционно намерение за надстрояване на шивашки цех . 

За откриване на  процедурата  към искането са приложени копия от документ за собственост ,скица за проектиране № 270/11.03.2015г. 

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА ,чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от Закона за устройство на територията и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

       на Марийка Запрянова Петрова,собственик  по нот.акт №18/2002г. на търговски обект с идентификатор 21052.1015.287.4 с отстъпено право на строеж , намиращ се в УПИ І,отреден „За КЖС,АПК,Търговия и трафопост” в кв.172 по плана на Димитровград,одобрен със заповед №531/1996г.,да възложи изработване на  проект за изменение на ПУП- План за застрояване  във връзка с осъществяване инвестиционно намерение за  надстрояване на шивашки цех с обхват по приложена скица за проектиране № 270/11.03.2015г.  

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване чл.56 от общинска Наредба №8 за реда за придобиване ,управление и разпорежданев с общинско имущество , общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград