заповед РД-06-357 / 11.03.2015.

З А П О В Е Д

          № РД-06-357..........

Димитровград ..11.03.2015г.

 

     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТ-14-108#1/08.01.2015г. от „Катека Транс” ЕООД гр.Стара Загора, собственик  по нот.акт 54/2013г. на поземлен имот с идентификатор 21052.1012.22 по кадастралната карта на Димитровград ,включен в обхвата на урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ,отреден „За производствени дейности” в кв.152 по плана на Димитровград,одобрен със зап.№531/1996г. ,с  искане за допущане   процедура по изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за улична регулация между о.т.1479-1480-1481 и Проект за изменение на плана за регулация на УПИ VІІІ с цел  разделяне и урегулиране на имота въз основа на  геодезическо заснемане   от лицензирано лице.

    За откриване на  процедурата  към искането са приложени копие от документ за собственост, скица –предложение от лицензиран специалист ,протокол от 20.01.2015г. на ОПУ Хасково и решение № 1059/31.10.2013г. на Общински съвет Димитровград с дадено съгласие за промяна предназначението на част от общински имоти с идентификатори 21052.1012.37 и 21052.1012.20 по кадастралната карта с цел проектиране на нова улица .

    На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ ,решение №1059/31.10.2013г. на Общински съвет Димитровград и решение на Общински експертен съвет,вписано в протокол №2/26.02.2015г. 

РАЗРЕШАВАМ:

 на „Катека Транс” ЕООД гр.Стара Загора, собственик  по нот.акт 54/2013г. на поземлен имот с идентификатор 21052.1012.22 по кадастралната карта на Димитровград ,включен в обхвата на урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ,отреден „За производствени дейности” в кв.152 по плана на Димитровград ,одобрен със заповед №531/1996г.,  да възложи изработване на

1.Проект за изменение на Подробен устройствен план-план за улична регулация между о.т.1479-1480-1481-1485-1486-1487-1488 с цел проектиране на нова улица с вход и изход към път І-5 „Стара Загора-Димитровград” при км.275+610 като проекта да се придружава с проект за  вертикална планировка ,напречни и надлъжни профили на новия участък и Комуникационно транспортен план съгласно изискванията на Областно пътно управление с обхват по комбинираната извадка показана по-горе.

2.Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за  регулация  на УПИ VІІІ,отреден „За производствени дейности” в кв.152 по плана на Димитровград,одобрен със заповед №531/1996г. с цел разделяне и урегулиране на нов имот на „Катека –транс” с вътрешни регулационни линии ,прокарани по съществуващите  имотните граници след геодезическо заснемане с отреждане,съобразено с инвестиционните намерения на собственика.

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград