заповед №РД-06-275

З А П О В Е Д

         № РД-06-275..........

Димитровград -17.02.2015г.

 

     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-589/16.02.2015г. от Теодора Стоянова-директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград,собственик по АОС с рег.№172/2006г. и №171/2006г. на съседни урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ  в кв.79 по плана на Димитровградза кв.Черноконево,одобрен със заповеди №3614/1956г. и №265/1992г. ,представляващи част от поземлен имот с идентификатор 21052.1003.1 по кадастралната карта на Димитровград , с искане за допущане    изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация с цел прокарване на  вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници и урегулиране на нови общински имоти  след геодезическо заснемане от лицензирано лице .

   За откриване на  процедурата  към искането са приложени документи за собственост , скица за проектиране № 218/16.02.2015г.  

   На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с §8,ал.2 от ПР на ЗУТ и  §4,ал.1 ,т.2 от ЗКИР и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

на Община Димитровград,собственик по АОС с рег.№172/2006г. и №171/2006г. на съседни урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ  в кв.79 по плана на Димитровградза кв.Черноконево,одобрен със заповеди №3614/1956г. и №265/1992г. ,представляващи част от поземлен имот с идентификатор 21052.1003.1 по кадастралната карта на Димитровград да възложи изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация   с цел  прокарване на  вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници въз основа на геодезическо заснемане от лицензирано лице  с обхват по приложената скица №218/16.02.2015г.  

   Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

   Към проекта при спазване изискванията на  чл.60,ал.3 от Наредба №3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъде приложен надлежно оформен протокол образец 0540

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград