Приемане на изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А

 

ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

 

Относно: Промяна на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

През изминалата година Европейската комисия одобри дългоочаквани промени в Наредба 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, благодарение на които фермерите могат да преработват и продават собствено мляко. С последните промени в наредбата бяха увеличени количествата и дела на собствената продукция от мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца, прясна и охладена морска и сладководна риба, прясно месо от птици и зайци, които стопаните могат да продават пряко на крайни потребители в две съседни административни области на страната. Въведе се и възможност за използването на мобилни мандри и хладилни витрини, каквито доскоро не бяха позволени.

В частност, отнасящо се за конкретното ми предложение, тази наредба дава възможност използването на мобилни мандри /млекомати/, които са за козе, краве, овче и биволско мляко, а също така и въвеждането на разпоредби, които да определят изискванията за мобилната хладилна витрина.

В Община Димитровград на много места се извършва улична нерегламентирана търговия с прясно мляко. Домашно прясно мляко и млечни продукти се продават и от багажниците на коли ежедневно пред очите ни. На всички ни е ясно, че уличната продажба на сурово краве мляко, което не е проконтролирано от ветеринари, крие големи рискове за здравето на хората. Няма никаква гаранция, че животните, от които е добито мляко с неясен произход, са здрави, както и дали се спазва необходимата хигиена на млеконадой.

Предвид това предлагам в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград да бъде дадена възможността за поставяне на млекомати, като за целта предоставим безвъзмездно на търговците терени за това. Това от своя страна ще пресече нерегламентираното и опасно продаване на прясно мляко по улиците.

 

Държавен фонд „Земеделие” предоставя подпомагане по схемата за държавна помощ за директни доставки на храни от животински произход. Схемата се прилага от 2012 г. и покрива 50% от разходите за строеж на търговски помещения и купуване на оборудване за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Това включва построяването или приспособяването на съществуваща сграда или помещение за търговия на дребно, както и купуването на млекомати, хладилници, хладилни витрини и друго специфично оборудване.

Относно гореизложеното имаме всички основания, както да стимулираме земеделците, които правят директни продажби на малки количества храни собствено производство, така и да прекратим нерегламентираните продажби на млечни продукти.

В тази връзка предлагам следния проект за 

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград  приема изменение в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

  Създава нов чл. 32б следния текст: „За поставяне на временно преместваеми обекти – използвани като мобилни мандри /млекомати/, които са за козе, краве, овче и биволско мляко – не се заплаща такса за ползване на тротоари и места, върху които се организират пазари и тържища от ОП “СПИОПТ”, за физическите и юридическите лица, регистрирани по реда чл. 39 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (за производителите, осъществяващи директни доставки по чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на

Общински съвет – Димитровград