Временна организация на движението

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 06 - 1855

 

Димитровград, 01.12.2014 година

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на външен главен водопровод от съществуваща водопроводна мрежа на кв. Черноконево до черпателния резервоар (ЧР) на ПС “Меричлери“.

 

 

З А Б Р А Н Я В А М

 

         Временно обществено ползване на:

Участък 1:

  • ул. „Септемврийци” от нова ПС за гр. Меричлери и с. Великан до кръстовището с ул. „Хеброс” , кв. Черноконево.

Временната организация на движението важи за времето от 08.12.2014 г. до 09.12.2014 г.

Участък 2:

  • Кръстовище на ул. „Септемврийци” и ул. „Хеброс” , кв. Черноконево.

Временната организация на движението важи за времето от 10.12.2014 г. до 10.12.2014 г.

Участък 3:

  • Кръстовище на ул. „Септемврийци” и ул. „Хеброс” на север по ул. „Хеброс” – 44 м, кв. Черноконево.

Временната организация на движението важи за времето от 11.12.2014 г. до 12.12.2014 г.

Участък 4:

  • ул. „Хеброс” на север по ул. „Хеброс” – 50 м, кв. Черноконево.

Временната организация на движението важи за времето от 13.12.2014 г. до 14.12.2014 г.

Участък 5:

  • ул. „Хеброс”, кв. Черноконево до път ІІІ-663.

Временната организация на движението важи за времето от 15.12.2014 г. до 17.12.2014 г.

 

Да се използват следните обходни маршрути:

  • Републикански път ІІІ-663 – западен вход на кв. Черноконево (ул. „Септемврийци”).

                                                                                                                

Да се поставят табели, указващи обходните маршрути.

Да се спази проектната документация по част ВОБД и становище на ОД МВР Сектор „Пътна полиция” гр.Хасково.

         Определям инж. Атанас Дженков – технически ръководител към фирма „Станилов” ЕООД гр. Димитровград (тел. 0889 436 217) за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

       

ИВО ДИМОВ                                                            

Кмет на Община  Димитровград