Предложение за промяна на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г.

 Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

                 Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №1149 от 30.1.2014 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/  за предложения и становища по проектите”.

            На 15 октомври 2014г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

            - продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС – частна общинска собственост:

            - имот 11206 в землището на с.Каснаково с НТП „нива”, кат.V, в м. „Лочката”, с площ 0,618 дка – от Георги Димитров Динков

           

-          ликвидиране на съсобственост:

-  в имоти 190023 по плана новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Добрич,  местност „Река Банска” – по искане на Иван Борисов Янков

            Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.

            Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

            ІV.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА

В т.14 - имот 11206 в землището на с.Каснаково с НТП „нива”, кат.V, в м. „Лочката”, с площ 0,618 дка

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

- в имоти 190023 по плана новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Добрич,  местност „Река Банска”


            ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

 

            Приложение: Искания, скици и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г. /публикувано на интернет страницата на общината на  15 октомври 2014г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград