Решение N 648 на Министерски съвет

Р Е Ш Е Н И Е   № 648

от    18 септември     2014 година

ЗА отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала “Марица”, „Оризово – Капитан Андреево“ от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета”, на територията на областите Стара Загора, Хасково и Пловдив

 

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Марица”, „Оризово – Капитан Андреево“ от км 5+000 до 
км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета” съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-51 на министъра на регионалното развитие от 7 май 2014 г., части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на община Чирпан, област Стара Загора; община Първомай, област Пловдив; община Димитровград и община Хасково, област Хасково, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Близнашки


ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Галина Маринска

 

  Приложение към т. 1
                         
 № по ред Кадастрален идентифи-          катор                (имот №) Стар № Вид на терито­рията Начин на трайно ползване Вид собстве­ ност Име на собственика                                                   (три имена) Име на н-ците на собственика                                                  (три имена) Обща площ на имота Площ, подле­жаща на отчуж-   даване Стойност на паричното обезщетение
За земя За трайни насаж-  дения Общ размер
дка дка (в лв.) (в лв.) (в лв.)
 
Землище на с. Добрич, община Димитровград
1. 96001   Селско- стопанска Нива частна СТОЯН ДЕЛЧЕВ СТОЧНОВ   3,000 0,023 26   26
2. 96022   Селско- стопанска Нива частна н-ци на СТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА Димитър Тодев Ангелов 10,600 0,157 181   181
Димитър Желязков Желев
3. 96023   Селско- стопанска Нива частна н-ци на РАДИ ДИМИТРОВ РАДЕВ Рашка Желязкова Радева 3,099 0,080 92   92
Анка Радева Иванова
Стойка Петрова Димитрова
Радостина Димитрова Димитрова
Татяна Димитрова Димитрова
4. 96060 96024 Селско- стопанска Нива частна СТАНИМИРА ИВАНОВА СТАНЧЕВА   2,646 0,093 107   107
5. 96025   Селско- стопанска Нива частна н-ци на ХРИСТОЗ ЖЕЛЯЗОВ ХРИСТОЗОВ Янко Христозов Желязков 3,000 0,018 21   21
Мариана Василева Павлова
Димчо Василев Христозов
6. 96042   Селско- стопанска Нива частна МАРИЙКА МАРИНОВА ПОПОВА   7,305 0,097 112   112
Общо:   29,650 0,468 539 0 539
Землище на с. Крепост, община Димитровград
1. 112009   Селско- стопанска Нива частна н-ци на ТОДОР БЕЛЕВ ЯНЕВ                  Бельо Тодоров Белев 8,000 0,293 103   103
2. 112011   Селско- стопанска Нива частна н-ци на МАРИЙКА МАРКОВА РАЕВА        Калинка Бялкова Бялкова 6,397 0,105 37   37
3. 112018   Селско- стопанска Нива частна ВЛАДИМИР НИКОЛОВ НИКОЛОВ            3,224 0,165 58   58
4. 113013   Селско- стопанска Нива частна РУСИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ                 4,006 0,025 9   9
5. 113014   Селско- стопанска Нива частна ДЕЯН ПЕТКОВ ПАНЕВ   4,003 0,096 34   34
6. 113045 113015 Селско- стопанска Нива частна БОРЯНА БЯЛКОВА ПЕНЕВА  МЕГЛЕНА БЯЛКОВА МИТЕВА    5,518 0,151 53   53
7. 113032   Селско- стопанска Нива частна н-ци на БОЙЧО КОЛЕВ БОЕВ ЖЕЛЮ КОЛЕВ БОЕВ Николай Бойчев Колев 4,317 0,065 23   23
Христо Бойчев Колев
8. 113037   Селско- стопанска Нива частна ДИМЧО СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ                3,494 0,481 170   170
9. 1042