Предложение за приемане на изменение на Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 


ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

                                    


ОТНОСНО: Приемане  на изменение на Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


            В Общински съвет – Димитровград  постъпи писмо от ръководителя на КЕЦ Димитровград инж. Пепа Скендерова във връзка с отправяне на предложение за промяна в практиката на Общинска администрация – Димитровград, свързана с разглеждане на искания за издаване на разрешения за строеж на енергийни обекти.

В следствие на съществуващата практика в отношенията между Общинска администрация - Димитровград и „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД във връзка с исканията за издаване на разрешения за строеж на енергийни обекти в имоти със статут публична общинска собственост, което от своя страна е довело до значителни забавяния в строителните дейности на дружеството, от страна на електроразпределителното дружество са заведени съдебни производства.

Поискано е съдействие от Общински съвет – Димитровград  в качеството му на компетентен орган за промяна на нормативната уредба на Община Димитровград. Чл. 59 от Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество гласи: „Чл.59 /1/ При изграждане и разширение на електропроводи, топлопроводи и газопроводи, съгласно чл. 64 ал.1 от Закона за енергетиката, обществени далекосъобщителни  мрежи и съоръжения, съгласно чл. 174 ал.1 от Закона за далекосъобщенията и отклонения от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура съгл. чл.193 ал.4 от ЗУТ в урегулирани и неурегулирани поземлени имоти – публична или частна общинска собственост и ограничаване  ползването на тези имоти, експлоатационните дружества заплащат цена за правото на преминаване и прокарване и възникване на сервитут. Размерът на възмездното право е равeн на:  от 40 до 100% от справедливата пазарна цена, определена от лицензиран оценител, на частта от имота попадаща в границите на това право. Конкретните параметри на процента от пазарната оценка се определят от комисията по чл. 210 от ЗУТ,  в зависимост от видовете ограничения на ползване и застрояване,  площта на частта от общинския имот, върху който е учредено правото на преминаване спрямо общата площ на имота.

/2/ Правата по ал.1 са за срок не по-дълъг от 10 години.”

Съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, лицата по чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 имат право безвъзмездно да ползват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

            Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

           

Р Е Ш Е Н И Е :


На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Димитровград изменя чл. 59, ал. 1 от Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

Чл.59 /1/ При изграждане и разширение на електропроводи, топлопроводи и газопроводи, съгласно чл. 64 ал.1 от Закона за енергетиката, обществени далекосъобщителни  мрежи и съоръжения, съгласно чл. 174 ал.1 от Закона за далекосъобщенията и отклонения от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура съгл. чл.193 ал.4 от ЗУТ в урегулирани и неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост и ограничаване  ползването на тези имоти, експлоатационните дружества заплащат цена за правото на преминаване и прокарване и възникване на сервитут. Размерът на възмездното право е равeн на: от 40 до 100% от справедливата пазарна цена, определена от лицензиран оценител, на частта от имота попадаща в границите на това право. Конкретните параметри на процента от пазарната оценка се определят от комисията по чл. 210 от ЗУТ,  в зависимост от видовете ограничения на ползване и застрояване,  площта на частта от общинския имот, върху който е учредено правото на преминаване спрямо общата площ на имота.

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ,

Председател на

Общински съвет – Димитровград