Докладна записка

ДО        
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДИМИТРОВГРАД


Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А
ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                    
ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,
    Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
    В Община Димитровград с решение №1149 от 30.1.2014 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.
    Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:
    „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/  за предложения и становища по проектите”.
    На 12 ноември 2014г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:    
    - продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС – частна общинска собственост:
    - имот 21052.309.36 в землището на Димитровград с НТП „друг вид нива”, в м. „Чаллъка”, с площ 1,220 дка – от Живко Тончев Тончев - собственик на съседен имот

    - учредяване на право на строеж
    - в имот 21052.1016.50 по КК на Димитровград за пристройка от 85 кв.м. към обект „Ресторант „Киряка”

    - учредяване на право на ползване за пчелини:
    - 0.5 дка от  имот 000189 в землището на с.Малко Асеново – по искане на Станислав Петров Латев
    - 0.5 дка от  имот 000189 в землището на с.Малко Асеново – по искане на Благовеста Величкова Петрова
    -  имот 21052.95.2 в землището на Димитровград – по искане на Георги Ангелов Дичев

    - ликвидиране на съсобственост:
    УПИ І-563 в кв.75 по плана на с.Крепост – от съсобственика на имота Атанас Георгиев Атанасов

    Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.
    Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

    I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г. със следните имоти:
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
    І.ІІІ.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в ДИМИТРОВГРАД
- имот 21052.309.36 в землището на Димитровград с НТП „друг вид нива”, в м. „Чаллъка”, с площ 1,220 дка

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
 - УПИ І-563 в кв.75 по плана на с.Крепост

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ
- 0.5 дка от  имот 000189 в землището на с.Малко Асеново (1)
- 0.5 дка от  имот 000189 в землището на с.Малко Асеново (2)
-  имот 21052.95.2 в землището на Димитровград

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ
- в имот 21052.1016.50 по КК на Димитровград за пристройка от 85 кв.м.

    ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.  

    Приложение: Искания, скици и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г. /публикувано на интернет страницата на общината на  12 ноември 2014г./

 

ИВО ДИМОВ
Кмет на Община Димитровград

Съгласувал:
Светослав Стойков – зам.кмет

Димитър Гавазов - Главен юрисконсулт

Съставил:
инж. Теодора  Стоянова - директор на дирекция ОССДСОМП