Решение № 1171 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1171
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя “Сиракуза” ЕООД за концесионер на Язовир № 000193, с.Горски извор;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия със “Сиракуза” ЕООД при определените с Решение № 996 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ - не е необходимо да бъде разработен проект
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:
- ще се поддържа контролен обем в язовира, като в случай на проливни дъждове ще се изпуска от водовземната шахта за напояване малки количества вода
- заложени средства за поддържане и извършване на годишни ремонти вследствие на природни бедствия и други подобни обстоятелства
3.Мероприятия за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/:
- изнасяне наносен материал – едри дънери или други донесени от входящите води
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:
- осъществяване на визуално наблюдение от охранителя, който е на смяна
5.Годишно концесионно плащане /ФО1/ - 5 050 лв. /пет хиляди и петдесет лв./ без ДДС
6.Инвестиции /ФО2/– производствени разходи 172 лв./дка годишно в рамките на целия срок на концесията и разходи за материали 6 лв./дка годишно
7.Работни места – РМ – 3 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 2.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                                   ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                       /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/