Предложение за изменение на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected]; 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                                                       

ОТНОСНО: Изменение на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 299 от 31. 05. 2012 г. Общински съвет – Димитровград прие Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.

С Правилника се определят реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на приемни семейства се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Димитровград. Със средствата се финансират доброволни приемни родители, живущи на територията на Община Димитровград. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ  е 500 лева, независимо от броя на настанените деца в едно семейство. Смятам, че тези средства са крайно недостатъчни и е редно те да бъдат отпускани за едно дете.

Исканията за отпускане на еднократни помощи на приемни семейства се отправят до отдел ”Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми” при Община Димитровград. Искането се депозира в деловодството на общинската администрация.

На основание чл. 6 от правилника, предоставянето на средствата по този правилник се извършва след решение на Общинския съвет.

Имайки предвид деликатността на самата ситуация и необходимостта от дискретност, предлагам средствата да се отпускат с разпореждане на кмета на общината.

В тази връзка предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменение на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград, както следва:

1. Чл. 4. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ е 500 (петстотин) лева на дете.

2. Чл. 6. Предоставянето на средства по този правилник се извършва със заповед на кмета на общината.

3. Чл. 13, ал. 1. Списъка с одобрените приемни семейства се съгласува с Председателски съвет, сформиран на основание чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на ОбС. 

ІІ. Изпълнението на решението се възлага на кмета на Община Димитровград.

 

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ,

Председател на

Общински съвет - Димитровград