Предложение за приемане на изменение и допълнение в правилника за управление и организация на дейността на общинското предприятие „Благоустрояване” – Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    


ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнение в правилника за управление и организация на дейността на общинското предприятие „Благоустрояване” – Димитровград.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

         Общински съвет – Димитровград прие решение № 316/28.06.2012 г. във връзка с приемане на изменение и допълнение в правилника за управление и организация на дейността на общинското предприятие „Благоустрояване” – Димитровград.

Със своя заповед № АК-04-12/18.07.2012 г. Областен управител на Област Хасково оспорва частично горепосоченото решение с мотив за незаконосъобразност поради противоречие с матералноправните разпоредби на  Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за общинската собственост (ЗОС) и Кодекса на труда.  

На заседание, проведено на 31.10.2012 г., Административен съд – Хасково разглежда административното дело, образувано във връзка със заповедта на областния управител и взема решение № 203/06.12.2012 г., с което отменя частично текстове в решението на ОбС. След оспорване Върховен административен съд оставя в сила решението на Административен съд – Хасково в обжалваната му част и решението е окончателно.

Решението на Общински съвет – Димитровград  ще бъде коригирано в съответствие разпоредбите на Административен съд – Хасково, но в този вид то става неразбираемо и объркващо за изпълнението му. Предвид това, предлагам да бъде прието решение с текстовете, останали в сила след решението на съда, а отменените да бъдат изтрити, за да може правилникът да бъде променен коректно.

Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

         І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и чл. 55 от ЗОС, Общински съвет – Димитровград приема изменение и допълнение в правилника за управление и организация на дейността на общинското предприятие „Благоустрояване” – Димитровград, както следва:

1.      Наименование /изменение/ „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „ Благоустрояване” - Димитровград. /ПУДОП  „Благоустрояване”/”

2.      В чл.7, ал2 се заличава тире четири.

3.      В чл.7, ал.4 допълва с ново изречение 2: „Директорът на ОП „Благоустрояване” е общински служител”.

4.      Допълва чл.7 с нова ал.5: „Директорът се назначава от кмета на общината, по ред определен от Общинския съвет.

5.      Допълва чл. 7 с нова ал.6: „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кмета назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие.

6.      Изменя и допълва чл.8, ал.4: „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на общината и Общинския съвет”.

7.      Допълва чл. 8 с нова ал. 7: „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на Общината”.

8.      Допълва чл. 8 с нова ал. 8: „Представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица.

9.      Добавя нов §5: „Навсякъде думите управител, управителя, управителят се заменят с израза: директор, директора, директорът.

10.  Добавя нов § 6: „Измененията в правилника влизат в сила от деня на приемането им в Общински съвет”.

 

 

Приложение: копие от публикацията на предложението (публикувано на интернет страницата на общината на  ………… 2014г.)

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград