Предложение за промяна на Наредба №23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ДО

Г-Н СТЕФАН ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

Относно:  Промяна на Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение  № 568 от 23.04.2009г. Общински съвет - Димитровград прие Наредба за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възрасти хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград. В процеса на работа възникнаха предложения за промени в организацията на дейността на клубовете. Предлаганите изменения в Наредба 23 ще осигурят по-голяма самостоятелност, отговорност и демократичност при организацията и управлението на дейностите за постигане на целите на този вид социална услуга в община Димитровград.

На основание гореизложеното предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

№..............

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ДИМИТРОВГРАДР Е Ш И:

Приема изменение на Наредба за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възрасти хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград, както следва:

Чл.5 /3/ т.3 – Отпада текста „директора на ДХСД”.

Чл.5 /4/ – Отпада текста  „от дирекция  на ХСД”.

Чл. 6 /2/  – Към  текста  „Разходите  по  поддръжка  на  клубовете”  се  добавя

 „-  осветление, отопление и вода” и  след текста „са за сметка на общинския бюджет,” се добавя „съобразно утвърдени от кмета на общината лимити за всеки клуб”.

Чл. 6 – добавя се /3/ Допуска се ползване на помещенията на клубовете за мероприятия от други обществени организации, регистрирани по законите на Република България по предварителна заявка да кмета на общината.

Чл.7/1/ /изм. с Р № 1434/31.03.2011 г./ Кметът на община Димитровград назначава уредник на клуба на трудов договор, като има предвид и постъпилите предложения от клубните ръководства.

Чл. 7 /3/ – текста „от ДХСД” се заменя с текста „от отдел „Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми” и „Здравеопазване и социални дейности”, Община Димитровград”, като предварително се обсъжда с клубовете и техните ръководства.

 

Чл. 7 – добавя се:

 /4/ Органи за управление на клубовете са Общото събрание, Клубният и Контролният съвет.

1.      Общото събрание се състои от всички членове на клуба. Свиква се най-малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от членовете. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите членове на клуба.

2.      Общото събрание на клуба избира клубен съвет от 5 души, в състав  председател, зам. председател и членове, както и контролен съвет от председател и двама члена.

3.      Общото събрание:

-         обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;

-         приема програма за дейността на клуба;

-         определя размера на членския внос и начина на разходването му.

4.      Клубният съвет:

-         организира и ръководи дейността на клуба;

-         изготвя и представя на Общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;

-         предлага проектопрограма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;

5.      Председателят на клуба се избира от Общото събрание с мандат 2 години. Правомощията на председателя на клуба са следните:

-         представлява клуба пред външни лица и институции;

-         поддържа връзка с общинска администрация, неправителствени организации, физически и юридически лица имащи отношение към дейността на клуба;

-         организира дейността на клубния съвет;

-         организира провеждането на общите събрания;

-         организира провеждането на мероприятията, заложени в годишната програма на клуба;

-         изготвя ежегоден отчет, съгласуван и подписан от членовете на клубния съвет за изпълнение на заложените в програмата и извънредни мероприятия, както и отчет за приходите и разходите на клуба;

-         председателят на клуба няма право до взема самостоятелни решения, без да са съгласувани и протоколирани от  клубния съвет.

            При продължително отсъствие на председателя на клуба по здравословни причини или други обективни обстоятелства, заместник председателя поема неговите функции до завръщането му или до избирането на нов председател.

6.      Контролният съвет:

-         упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата;

-         контролира опазването на имуществото на клуба;

-         контролният съвет има право на достъп до цялата документация на клуба – протоколи от проведени заседания на клубния съвет и общото събрание, финансови документи, заповеди, договори и други.

Чл.8 – добавя се /4/ В клубовете се разрешава консумация на чай, кафе, безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия, съгласно изискванията на Регионална здравна инспекция.

Чл. 12 /1/ т. 1 –  добавя се текста „Размера на членския внос може да бъде завишен  с решение на Общото събрание на съответния клуб”.

Чл. 12 /1/ – отпада т. 3

Чл. 12 /1/ –  т. 4 става т.3 като текста „дарения, спонсорство;” се заменя с текста „дарения в натурална форма;”

Чл. 12, /1/ – т. 5 става т.4

Чл.12 /2/ към текста „Паричните вноски се събират от уредника на клуба” се добавя „или лице, определено от Общото събрание”, а текста  „постъпват в бюджета на Община Димитровград” се заменя с текста „се разходват съобразно решение на Общото събрание”. 

Чл.14 става:

Чл.14 /1/ /изм. с Р № 1434/31.03.2011 г./ Контролът по изпълнението на Наредбата се осъществява както следва:

- по отношение на организацията на дейността на клубовете – отдел „Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми” и „Здравеопазване и социални дейности” при Община Димитровград;

-         по отношение на финансовия контрол – Контролния съвет към съответния клуб  и „Здравеопазване и социални дейности” при Община Димитровград.

/2/  В клубовете се  води следната задължителна документация:

1.      приходно-разходна книга;

2.      инвентарна книга за имуществото на клуба;

3.      протоколна книга за отразяване на решенията на Общото събрание, Клубният и Контролният съвет;

4.      книга за дарения.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§4 Добавя се: Изменена с Решение №1434/31.03.2011г. и Решение №……/27.03.2014г.

 

 

 

 

Бончо Димитров

Общински съветник