Предложение за промяна на Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

ОТ КАТЯ ПАНЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

 

            УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В община Димитровград има недостиг на общински жилища. Общината разполага с около стотина жилища за отдаване под наем и общежитие под наем с 37 стаи, които са крайно недостатъчни за задоволяването на нуждите на картотекираните граждани.

За  2013 година чакащите  за настаняване в общинско жилище са над 40 лица, а за общежитието - 17 лица. Тези факти ясно говорят за остра нужда от увеличаване жилищния фонд на общината. Тези данни са взети от Общински план за развитие на община Димитровград за периода 2014-2020г.

През последните години сме свидетели на това как се разпродава общинската собственост, в частност на общинските жилища. Общината с бързи темпове намаля броя на общинските си жилища, които са за отдаване под наем на  самотни майки, самотни възрастни, за безработни и социално слаби хора, чийто брой в условия на икономическа криза непрекъснато се увеличава, за жалост!

С цел на задоволяване на жилищните нужди, предлагам следната промяна в предложения проект за  

                                                              

                                                             РЕШЕНИЕ:

   

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград  приема изменение в чл. 40, раздел ІІІ, глава ІІ от Наредба №13, като добавя следните алинеи:

Ал. 1. Продажба на общински жилища се извършва само тогава, когато наемателите им са с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на община Димитровград и кандидатстват за жилище, повече от 5 последователни години без прекъсване към датата на подаване на заявление за картотекиране.

Ал. 2. Средствата от продажба на общинско жилище се изразходват приоритетно за закупуване на нови общински жилища, за довършване на започнато от общината жилищно строителство или за строеж на нови общински жилища.

 

КАТЯ ПАНЕВА

Общински съветник

в Общински съвет - Димитровград