Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ ВЪЛЧО МИТРУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В ПР АВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ , ГЛАВА ЧЕТВЪРТА“ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК“, чл.21. /изм. с Р № 389/26.07.2012 г./  е записано „За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 100% от максимално допустимото“. В бр.15 на ДВ от 2013г. и в сила от 01.02.2013г.,  в чл.34(1) от ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ този текст е променен както следва „Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии“.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Димитровград да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 
 

 

Променя се текста на чл.21 в ,ГЛАВА ЧЕТВЪРТА “ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК“ от

ПР АВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, както следва:

„Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии в размер на 100% от максимално допустимото по закон.“

 

 

С уважение:

Вълчо Митрушев

Общински съветник