ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ НОЕМВРИ

ПРОЕКТ!
 
ПОКАНА
 
На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
СВИКВАМ
 
на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград на 30.11.2006 г. /четвъртък/, от 9.15 часа, в многофункционалната зала на общината,
бул. “Г. С. Раковски” № 15 при следния
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Докладна записка вх. №100-22-20/13.11.06 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно определяне на спечелилия търга участник за покупка на обект “Детска градина”, с. Долно Белево, община Димитровград
 
2. Докладна записка вх. № 100-07-41/20.11.06 г. от Даниел Тошков- общински съветник, представител на Община Димитровград в “Сандра” ООД, Димитровград относно Общо събрание на Дружеството
 
3. Докладна записка вх. № 06-00-376/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно отдаване под наем на части от имот- публична общинска собственост- столова, кухня и складови помещения в ОУ “Алеко Константинов”, Димитровград
 
4. Докладна записка вх. № 06-00-378/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно срок на действие на наемен договор между Община Димитровград и “ЕЛИТ 95” ООД, с. Дълбок извор, област Пловдив за МЛЕКОПУНКТ- гр. Меричлери
 
5. Докладна записка вх. № 06-00-385/15.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно начина на управление и стопанисване на общинските гори и земи в горски фонд
 
6. Докладна записка вх. № 06-00-382/15.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно закупуване на недвижими жилищни имоти- апартаменти, собственост на Мина “Здравец” ЕАД (в ликвидация)
 
7. Докладна записка вх. № 06-00-380/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване и заплащане на право на строеж в кв. 59 по плана на Димитровград- пристройка към Павилион № 13 на “Покрит пазар”, по молба от Жеко Динев Гочев
 
8. Докладна записка вх. № 06-00-390/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Голямо Асеново, Горски извор, Добрич, Здравец и Злато поле
 
9. Докладна записка вх. № 06-00-389/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Малко Асеново, Долно Белево, Сталево и Ябълково
 
10. Докладна записка вх. № 06-00-388/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в гр. Меричлери
 
11. Докладна записка вх. № 06-00-391/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Крепост и с. Светлина
 
12. Докладна записка вх. № 06-00-392/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Бодрово и с. Бряст
 
13. Докладна записка вх. № 06-00-393/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Странско
 
14. Докладна записка вх. № 06-00-366/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот УПИ VІІ в кв. 92 по плана на Димитровград, между Община Димитровград и ЕТ “Тинка Христова-Универсал” (кафе-аперитив Бялата къща)
 
15. Докладна записка вх. № 06-00-369/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот УПИ ХV в кв. 40 по плана на Димитровград, между Община Димитровград и Кръстина Филипова Стоева и Соня Георгиева Стоева
 
16. Докладна записка вх. № 06-00-370/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот V-11 в кв. 3 по плана на с. Малко Асеново, община Димитровград, между Община Димитровград и Недялка Михова Панева
 
17. Докладна записка вх. № 06-00-373/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот ХІV-11 в кв. 3 по плана на с. Брод, община Димитровград, между Община Димитровград и Драгомир Костадинов Костадинов
 
18. Докладна записка вх. № 06-00-375/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост за Второстепенна сграда (навес)- част от обект “Бивша фурна”, с. Крепост, община Димитровград, между Община Димитровград и Петър Янакиев Митев
 
19. Докладна записка вх. № 06-00-398/20.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно замяна на недвижими имоти в землището на с. Радиево, община Димитровград- собственост на Петко Михайлов Михайлов с недвижими общински имоти в същото землище
 
20. Докладна записка вх. № 06-00-387/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно Решение № 900/27.07.06 г. на ОбС-Димитровград за замяна на недвижими имоти в землището на гр. Меричлери- собственост на Андон Панев Донев, с недвижими общински имоти в същото землище
 
21. Докладна записка вх. № 06-00-368/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижим имот № 000643 в землище на гр. Меричлери, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
22. Докладна записка вх. № 06-00-371/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижим имот ІV-1992 в кв. 152а по плана на Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
23. Докладна записка вх. № 06-00-372/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижими имоти- УПИ ІІ и ІІІ в кв. 79 по плана на Димитровград (кв. Черноконево)- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
24. Докладна записка вх. № 06-00-379/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижим имот- УПИ ХVІІ в кв. 6 по плана на с. Злато поле, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
25. Докладна записка вх.№ 06-00-367/14.11.06 г. отинж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно продажба на недвижим имот № 000014 в местността Горен юрт, с. Великан, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
26. Докладна записка вх. № 06-00-377/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на земя в кв. Каменец, Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС по молба на Марийка Шишиньова
 
27. Докладна записка вх. № 06-00-374/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на земя в кв. Каменец, Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС по молба на Живко Бинев
 
28. Докладна записка вх. № 06-00-383/15.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на земя в кв. 16, Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС по молба на ЕТ “Лято 91-Тунджай Местанов”
 
29. Докладна записка вх.№06-00-402/22.11.06 г. отинж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно безвъзмездно прехвърляне на сграда- бивша марбаска болница, гр. Димитровград
 
30. Докладна записка вх. № 06-00-405/23.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград, относно одобряване на проекто-списък на обекти от  общинската пътна мрежа в Община Димитровград, които да бъдат включени за финансиране от МРРБ при разпределение на средствата за изграждане и ремонт за 2007 г.
 
31. Докладна записка вх. № 06-00-397/17.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград, относно изменение на общинския бюджет на Община Димитровград за 2006 г.
 
32. Докладна записка вх. № 06-00-386/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно изменение на чл. 58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г. на ОбС-Димитровград)
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДИМИТРОВГРАД:/п/
/НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
Last modified: 12:29:38, 27 February 2020

More news

INVITATION FOR THE EXHIBITION OF THE FRENCH AUTHOR ABBAS BANI HASSAN AT PETKO CHURCHULIEV ART CITY GALLERYArt City Gallery "Petko Churchuliev" Dimitrovgrad presents ABBAS BANI HASSAN (France) and his exhibition of graphics and wood plastics "Protection...

156

Art City Gallery "Petko Churchuliev" Dimitrovgrad presents ABBAS BANI HASSAN (France) and his exhibition of graphics and wood plastics "Protection of Life". The event is a part of "EUROPEAN NIGHT OF MUSEUMS" 2024. Abbas Bani Hassan graduated in sculpture in his hometown of Baghdad, Iraq in the early 1970s. After…

INVITATION

2443

INVITATION The Municipality of Dimitrovgrad invites all residents of the city of Dimitrovgrad, who use for heating their homes stationary individual and multi-family domestic wood and coal heating devices, to apply for their replacement with environmentally friendly alternative ones that use electricity or pellets as fuel. Domestic heating with wood…

‘ALL TOGETHER’ ROCK CONCERT, DEDICATED TO EUROPE DAY

161

"All Together" rock concert will be held on "Bulgaria" Square in Dimitrovgrad on May 8 /Wednesday/ at 7:00 p.m. The rock groups "HALA" /Dimitrovgrad/, "STATE OF MIND" and "PRIMA VISTA" /Haskovo/ and "AURORA" /Svilengrad/ will take part in the concert. They will perform favorite songs of several generations, such as:…

To all the news