Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна на Наредба № 10

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАЧИНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.     Красимир Янчев Янев – общински съветник от ПП ГЕРБ – Димитровград                                                  Уважаеми общински съветници,  С решение  №1015/27.05.2010 г. на Общински съвет - Димитровград е създаден…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ  ТОДОР ТАШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, по чл. 9 от Раздел…

Предложение за промяна на Наредба № 10

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                     от Красимир Янчев Янев – общински съветник                                         от ПП ГЕРБ – Димитровград  ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ТАКСУВАНЕ НА ПАРКИРАЛИТЕ АВТОМОБИЛИ В СИНЯ ЗОНА.              Уважаеми общински съветници,              С решение №473/29.01.2009г. и допълнено с решение №814/17.12.2009г. Общински съвет Димитровград създава така наречената…

Промяна на Наредба № 10

МОТИВИ          ЧЛ.10 ал.3 и 4         Съобразно дадено официално становище от страна на Омбудсмана на Република България по отношение на някои незаконосъобразни практики от страна на общински администрации „Становище на омбудсмана на Република България относно констатирани незаконосъобразни практики на представители на местната власт при изпълняване на правомощията им, делегирани…

Приемане на „ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД,

МОТИВИ ОТНОСНО : Приемане на „ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА,  Общински съвет Димитровград организира дейността си в правилник, с който регламентира и взаимодействието си с Общинска администрация. В действащият към момента правилник…

Промяна на Наредба № 21

Общински съвет – Димитровград изменя чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград, както следва: -         ал. 1 - Комисията по чл. 5 се състои от…

Промяна на Наредба № 10

 І. Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва: Приложение № 1 към чл.64 - Списък с видовете услуги и цени за тях     т. 36 Такса за ползване на…

Промяна на Наредба № 10

І. Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва: Подраздел ІІ, Такси за ползване на тротоари, площади, улични платна и места, върху които се организират пазари и тържища от ОП…