Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна в Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД      П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                    …

Предложение за приемане на правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  На заседание на Общински съвет – Димитровград, проведено на 29.03.2012 г. се прие решение № 208, с което се прие за 2012…

Предложение за приемане на регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                        ОТНОСНО: Приемане на регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград             …

Промяна в Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие „Благоустрояване” Димитровград /ПУОДОП „Благоустрояване/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие „Благоустрояване” Димитровград /ПУОДОП „Благоустрояване/.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                         С цел уеднаквяване на правилниците на общинските предприятия…

Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел уеднаквяване на правилниците на Общинските предприятия…

Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” -  Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел…

Предложение за промяна в Правилника за управление и организация на дейността на ОП "Траурен обреден дом" Димитровград.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ     от Тодор Ташев съветник от КП „ Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Правилник за управление и организация на дейността общинско предприятие „Траурен обреден дом” Димитровград. / ПУОДОП ТОД/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел уеднаквяване на правилниците на…

Предложение за промяна на Наредба № 12

До Общински съвет Димитровград     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от Тодор Ташев съветник от СГ „Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 12 за определяне на местните данъци на територията на община Димитровград  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                 Със свое Решение от 05.04.2012 г. Конституционния съд на…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”  ОТНОСНО:  Промяна в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, съобразно настъпили изменения в правната рамка .                      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,        С Решение…

Предложение за промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград. / ПОУДОП”СПИОПТ”/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел…