Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна в Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАЛИНА МОНЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   Относно: Промяна на Наредба № 23 за…

Предложение за изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   Диян Георгиев, общински съветник   ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.  …

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 Email: [email protected]; [email protected]; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна…

Предложение за Промяна на Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 Email: [email protected]; [email protected]; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА     ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАЛИНКА МОНЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 23…

Предложение за промяна в наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

До общински съвет Димитровград ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Тодор Ташев общински съветник КП Да за Димитровград. Относно: Промяна в наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Уважаеми дами и господа общински съветници,             Констатира се разминаване както по отношение на ЗМДТ , така и между…

Предложение за промяна на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А от…

Предложение за приемане на Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Калинка Христова Монева общински съветник от коалиция „Да за Димитровград” Относно: Приемане на  Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,            …

Предложение за предприемане на мерки срещу монополите при производство на плодове и зеленчуци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА…

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   ОТ ВЪЛЧО МИТРУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ…