О Б Я В А на Процедура за конкурс за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

Files: