Община Димитровград спечели проект

Община Димитровград спечели проект

                                                       

  

Община Димитровград спечели проект с референтен номер на процедурата BG161PO005/1.30/01/01 “Техническа помощ за интегриран воден проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори МПСОВ в с. Добрич, Община Димитровград”.

Той е по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”. Общата му стойност е 225 000 лв. От тях 180 000 лв. са от Кохезионен фонд и 45 000 лв. - от Национално съфинансиране.

Ръководител на проекта е инж. Христо Илиев, началник отдел “Инвестиционна дейност” в общината. Секретар – старши експертът в отдел “Околна среда и води” инж. Татяна Овчарова. Експерт “Процедури по ЗОП” е старши юрисконсулта в отдел “Правно-нормативно обслужване”, Стефка Римпопова.

 Проекта в същността си е интегриран воден проект, който съдържа елементи на разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на с. Добрич, община Димитровград и отвеждащи колектори за изграждане на  малка пречиствателна станция за отпадни води МПСОВ. Той дава възможност да бъдат подменени и изградени около 15 км водопровод и канал и да се изградят изцяло наново отвеждащите колектори към МПСОВ.

На база на съществуващото положение е очевидна необходимостта от подмяна на етернитовите водопроводни тръби отпреди 35 години и обхващането на населението напълно в канализационна система, за да се спре замърсяването на подземните води и заустването на р. Банска, са констатирали специалистите.

Изграждането на МПСОВ е дейност, която от много време е приоритет на кметството на с. Добрич и Община Димитровград, но недостигът на средства години наред е възпрепятствало неговата реализация. Сега работата по Европейските програми създава възможност да се реши този проблем  на населеното място.

Целта на проекта е да се постигне подобряване на водоподаването и отвеждането на отпадните води, както е тяхното заустване в отвеждащи колектори и оттам в новоизградената МОСОВ.

Реализирането му е във връзка с изискването на Европейския съюз да  се издига нивото на жизненото равнище на населението в страната. Добрич е едно от най-големите села в общината. То се намира в близост до два големи града – Димитровград и Хасково, което го превръща в благоприятно място за млади хора, които искат да избягат от недостатъците на големите градове и предпочитат да живеят в близка до природата река. Жилищата в селото са 650, а с постоянен адрес тук са 1 250 души. Още 256 пътуват от други населени места, за да работят тук. Добрич е селище, което има сравнително развит бизнес, доста частни фирми, добра магазинна мрежа. За разлика от много селища на общината, то е с добра инфраструктура, добре поддържани комуникации. Има всички условия за един добър живот на населението му. С реализирането на проект “Техническа помощ за “Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ”, битуването на хората значително ще се подобри.

 

 

 

 

Last modified: 17:43:24, 1 March 2020

More news

CHRISTMAS FOOTBALL TOURNAMENT ON SMALL DOORS

204

The Municipality of Dimitrovgrad organizes the Christmas indoor football tournament, December 11-15, 2023. The matches will begin at 18:00 on the Rakovski stadium. Those wishing to participate in the tournament can register until 7.12.2023 on phone: 0885 866192. The prize fund provides: BGN 150 – the first place, BGN 100…

MUNICIPAL COMPETITION "THE MAGIC OF CHRISTMAS"

600

I. Objectives The competition aims to promote the aesthetic implementation of a corner with a themed Christmas decoration in schools, kindergartens and centers providing social services. The initiative will create Christmas vibes during the holiday period.   II. Evaluation Originality; Ideas, dedicated to the topic; Performance; Attractiveness;   The corners…

To all the news