Община Димитровград спечели проект

logo1365251199.gif

                                                       

  

Община Димитровград спечели проект с референтен номер на процедурата BG161PO005/1.30/01/01 “Техническа помощ за интегриран воден проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори МПСОВ в с. Добрич, Община Димитровград”.

Той е по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”. Общата му стойност е 225 000 лв. От тях 180 000 лв. са от Кохезионен фонд и 45 000 лв. - от Национално съфинансиране.

Ръководител на проекта е инж. Христо Илиев, началник отдел “Инвестиционна дейност” в общината. Секретар – старши експертът в отдел “Околна среда и води” инж. Татяна Овчарова. Експерт “Процедури по ЗОП” е старши юрисконсулта в отдел “Правно-нормативно обслужване”, Стефка Римпопова.

 Проекта в същността си е интегриран воден проект, който съдържа елементи на разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на с. Добрич, община Димитровград и отвеждащи колектори за изграждане на  малка пречиствателна станция за отпадни води МПСОВ. Той дава възможност да бъдат подменени и изградени около 15 км водопровод и канал и да се изградят изцяло наново отвеждащите колектори към МПСОВ.

На база на съществуващото положение е очевидна необходимостта от подмяна на етернитовите водопроводни тръби отпреди 35 години и обхващането на населението напълно в канализационна система, за да се спре замърсяването на подземните води и заустването на р. Банска, са констатирали специалистите.

Изграждането на МПСОВ е дейност, която от много време е приоритет на кметството на с. Добрич и Община Димитровград, но недостигът на средства години наред е възпрепятствало неговата реализация. Сега работата по Европейските програми създава възможност да се реши този проблем  на населеното място.

Целта на проекта е да се постигне подобряване на водоподаването и отвеждането на отпадните води, както е тяхното заустване в отвеждащи колектори и оттам в новоизградената МОСОВ.

Реализирането му е във връзка с изискването на Европейския съюз да  се издига нивото на жизненото равнище на населението в страната. Добрич е едно от най-големите села в общината. То се намира в близост до два големи града – Димитровград и Хасково, което го превръща в благоприятно място за млади хора, които искат да избягат от недостатъците на големите градове и предпочитат да живеят в близка до природата река. Жилищата в селото са 650, а с постоянен адрес тук са 1 250 души. Още 256 пътуват от други населени места, за да работят тук. Добрич е селище, което има сравнително развит бизнес, доста частни фирми, добра магазинна мрежа. За разлика от много селища на общината, то е с добра инфраструктура, добре поддържани комуникации. Има всички условия за един добър живот на населението му. С реализирането на проект “Техническа помощ за “Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ”, битуването на хората значително ще се подобри.

 

 

 

 

Last modified: 17:43:24, 1 March 2020

More news

COMPETITION FOR IMPROVEMENT OF INTERBLOCK SPACES AND GREEN AREAS – CITIZENS’ PROJECTS ‘2024

681

DIMITROVGRAD MUNICIPALITY ANNOUNCES:                 Competition for projects from citizens for landscaping and improvement of inter-block spaces and gardens.            Deadline for submission of projects - 31.08.2024.             Deadline for approval of projects proposals - 10 days after the expiration of the announcement.   Purpose of the competition: improving the urban environment…

DOZENS OF CITIZENS HONORED HRISTO BOTEV AND THE NATIONAL HEROES OF BULGARIA

117

The citizens of Dimitrovgrad honored the death of the poet-revolutionary Hristo Botev and those who died for the Freedom of Bulgaria in front of the city monument. Minutes before the sirens, children and adults gathered to express their gratitude to the heroes of Bulgaria. The event was attended by the…

To all the news