Зоологическа градина ЗООКЪТ в парк „Н.Й.ВАПЦАРОВ”

В източната част на парк „Н.Й.Вапцаров” в гр.Димитровград се намира зоологическа градина ЗООКЪТ. Това е едно от най-интересните и забавни места за посетителите на парка, особено за най-малките деца. Зоологическата градина не е голяма. Обектът се състои от изградени клетки, водни площи, волиера за животните в зоопарка, алейна мрежа и кътове за почивка.

През 2012г. от Министерството на околната среда и водите е издаден Лиценз №16 от 29.05.2012г. удостоверяващ годността на зоологическата градина да опазва диви животински видове извън естествената им среда, чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия.

В зоопарка се отглеждат животинските видове, като : кафява мечка, пауни, златен и диамантен фазан, зайци, гълъби, патици, гъски, японски кокошки, токачки, декоративен пор, кози и елен лопатар. 

За отглеждането и опазването на животните се грижат специалисти – биолог и ветеринарно-медицински специалист/зоотехник в съответствие с изискванията на Наредба 6 от 23.10.2003г./ за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.