Защитени местности

На територията на община Димитровград се намират три защитени местности ЗМ„Злато поле”, ЗМ„Нощувка на малък корморан” и ЗМ„Пропадналото блато” Обявени са със заповеди от МОСВ с цел опазване на ценни и застрашени от изчезване растителни и животински видове, както и опазване и възстановяване на природни местообитания от европейско консервационно значение.

1.Защитена местност „Злато поле”

ЗМ „Злато поле” обхваща части от землищата на селата Брод, Райново и Злато поле, Община Димитровград и с.Нова Надежда, Община Хасково. Обявена е за защитена местност през 2001 г. със заповед №РД-476 на МОСВ. Площта на защитената територия е 84,79 ха. Обхваща старото корито на река Марица, което е откъснато от реката през 50-те години с построяването на дига. ЗМ включва няколко водни басейна с различна площ и големина, тръстикови и папурови масиви, острови и пасища. Това е най-голямата влажна зона с естествен характер в поречието на р.Марица. Плитките части на водните басейни са покрити с тръстика. Във водоемите на ЗМ се развива включената в Червената книга бяла водна лилия. Също се среща и блатното кокиче.

ЗМ „Злато поле” е най-характерна с пернатите си обитатели, предимно водолюбиви птици. Срещат се малкият гмурец, зеленоногата водна кокошка, малкият воден бик, земеродното рибарче, сивата чапла, малка бяла чапла, гривеста чапла и много други. За много видове ЗМ „Злато поле” е място за зимуване и почивка по време на миграция. Тук през зимата са регистрирани да нощуват до 2000 екземпляра от световнозастрашения малък корморан. Други такива видове са белооката потапница и ливадният дърдавец. Интересни за орнитолозите са големият воден бик и белооката потапница, които могат да се срещнат тук.

През 2009г. Община Димитровград спечели проект „Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ „Злато поле” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”(съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност). Основна цел на проекта бе подобряване на природозащитния статус и състоянието на популациите на видове и местообитания с висок консервационен статус. За възстановяване и опазване на биоразнообразието в защитената местност се изпълниха следните дейности: реинтродукция на блатно кокиче и водна лилия, възстановяване на типичните за защитената местност заливни гори и местообитания. бяха изработени изкуствени плаващи острови за гнездене на водоплаващи птици, също изработени и монтирани бяха къщички за различни видове птици, Изграден и оборудван е информационене център  разположен в с.Райново на 5 км. от ЗМ. Изградени са две наблюдателни кули за наблюдение на орнитофауната, Поставени са три беседки за отдих и почивка.

2.Защитена местност „Нощувка на малък корморан”

ЗМ „Нощувка на малък корморан” се намира в землището на гр.Димитровград и с.Радиево, община Димитровград. Обявена е със Заповед №РД-539/12.07.2007г. на МОСВ. Целта е опазване на част от поречието на река Марица, остатъци от заливни крайречни гори, представляващи местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus) и други защитени видове като ушат гмурец, голям воден бик, късопръст ястреб, видра и др. Общата площ на защитената местност е 1 282,387 дка. В границите на защитената местност се забранява всякакво строителство, сечи, залесяване с неместни видове, ловуване и стрелба, корекции на речното корито, изземване на инертни материали.

3. Защитена местност „Пропадналото блато”

ЗМ „Пропадналото блато” е обявена със Заповед №РД-566/02.06.2005г. на МОСВ. Целта е опазване на влажна зона, равнинни крайречни гори и защитени видове животни и растения. Защитената местност включва землищата на: с.Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково с площ 251,672 дка и с.Бял Извор, община Опан, обл. Ст.Загора с площ 21,267 дка. В границите на защитената местност се забранява: извършване на ново строителство, с изключение на укрития за наблюдение на птици, извършване на сечи, промяна на хидрологичния режим, дрениране и използване на водите на блатото за напояване, както и всякакви корекции на речното корито на р. Акабунарска, паленето на огън, залесяване с неместни видове, ловуване и др. 

Файлове: