Заповеди

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Терен част от имот с идентификатор 21052.1014.301 по КК на гр.Димитровград, ул.”Гр.Кирков”

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-787   Димитровград,  27.05.2024 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 4 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Терен част от имот с идентификатор 21052.1015.303 по КК на гр.Димитровград, бул.”България” пред бл.№4

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-783   Димитровград,  27.05.2024 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 6 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Терен част от имот с идентификатор 21052.1015.303 по КК на гр.Димитровград, бул.”България” пред бл.№1

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-782   Димитровград,  27.05.2024 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 5 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-802   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №2 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Воден

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-799   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №5 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Горски извор

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-798   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №6 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Бодрово

  З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-801   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №3 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Брод

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-800   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №4 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Горски извор

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-797   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №7 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр. Димитровград, собственост на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Черноконево

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-803   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №1 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…