Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.295 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 779   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелили търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.285 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 775   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.282 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 776   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.220 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 777   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на ½ /една втора идеална част/ от общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.206 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 780   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.37 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 778   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелила търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.9 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 781   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 191.117 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Добрич

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-771   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 151.12 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Каснаково

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-772   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ ХII в кв.52 по ПУП на с.Ябълково

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-770   гр.Димитровград, 27.05.2024 г.             На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №36/30.11.2023 г. на Общински съвет Димитровград и…