Заповеди

Заповед за спечелила търг за продажба на общински недвижим имот УПИ III-363 кв.46 по ПУП на с.Черногорово, общ.Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-754   гр.Димитровград, 23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №133/27.02.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ III-280 кв.47 по ПУП на с.Черногорово, общ.Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-755   гр.Димитровград, 23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №175/26.03.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с пл.№80.23 по плана нановообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с.Великан

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-753 гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 133/27.02.2020 г. на Общински…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1010.6624 по КК на Димитровград, ул.”Марбас”

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-752   гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №175/26.03.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелила търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.388 по КК на Димитровград, ул.”Четиринадесета” №9

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-747   гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №133/27.02.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.330 по КК на Димитровград, ул.”Седемнадесета” №20,

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-744   гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №133/27.02.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.286 по КК на Димитровград, ул.”Осма” №12

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-748   гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №175/26.03.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.221 по КК на Димитровград, ул.”Шеста” №5

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-751   гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №175/26.03.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.186 по КК на Димитровград, ул.”Втора” №13

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-746   гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №133/27.02.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.120 по КК на Димитровград, ул.”Първа” №28

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-749   гр.Димитровград,  23.06.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №175/26.03.2020 г. на Общински съвет Димитровград и…