Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1006.248 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1500   гр.Димитровград,  30.11.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №195/29.03.2012 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1016.425 по КК на Димитровград, кв.”Христо Ботев”, ул.”Емилиян Станев”

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1499   гр.Димитровград,  30.11.2020 г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №672/29.06.2017 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.127 по КК на Димитровград, кв. 14 парцел VI, на ул. „Трета” №1 в кв. Изток

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1504   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №282/24.09.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.129 по КК на Димитровград, кв. 14 парцел Х, на ул. „Втора” №4 в кв. Изток

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1505   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №282/24.09.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.299 по КК на Димитровград, кв. 23 парцел ХII, на ул. „Десета” №4 в кв. Изток

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1503   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №282/24.09.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.383 по КК на Димитровград, кв. 19 парцел Х, на ул. „Четиринадесета” №13 в кв. Изток

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1501   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №282/24.09.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.438 по КК на Димитровград, кв. 19 парцел Х, на ул. „Десета” №28 в кв. Изток,

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1502   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №282/24.09.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 191.223 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Добрич, м. „Керешлика”

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1506   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ ХХI-588 в кв. 46 по ПУП на с. Черногорово, общ. Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1496   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №157/23.02.2012…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ ХХII-589 в кв. 46 по ПУП на с. Черногорово, общ. Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1498   гр. Димитровград, 30.11.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №157/23.02.2012…