Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.454 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 2026   гр. Димитровград, 22.12.2023 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №651/24.02.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ III-400 в кв.50 по плана на с.Скобелево, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-2025   гр.Димитровград, 22.12.2023 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №851/27.10.2022 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ V-464 в кв.59 по плана на с.Крепост, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-2024   гр.Димитровград, 22.12.2023 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №397/25.02.2021 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1010.6639 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-2023   гр.Димитровград, 22.12.2023 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1158/28.09.2023 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Помещение №4 - за лаборатория

З А П О В Е Д   № РД-06-2020   Димитровград, 22.12.2023 г.     На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №4 от 20.12.2023 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска…

Заповед за за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Помещение №2 за манипулационна

З А П О В Е Д   № РД-06-2021   Димитровград, 22.12.2023 г.     На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №3 от 20.12.2023 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска…

Заповед за за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Помещение №1 за лекарски кабинет/специализирана кардиологична практика/,

З А П О В Е Д   № РД-06-2022   Димитровград, 22.12.2023 г.     На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №2 от 20.12.2023 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска…

Заповед за за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Помещение на първи етаж в сградата на Кметство с. Скобелево

З А П О В Е Д   № РД-06-2019   Димитровград, 22.12.2023 г.     На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №1 от 20.12.2023 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска…

Заповед за за спечелил търг за продажба на Дървесина - хибридни тополи от два вида – делтоидни и пирамидални, в имот с идентификатор 21052.1005.114

З А П О В Е Д   № РД-06-1581   гр.Димитровград, 11.10.2023 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1139/27.07.2023 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 101.12 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Воден

З А П О В Е Д   № РД-06-1470   гр. Димитровград, 25.09.2023 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…