Заповеди

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Радиево

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-1196   гр. Димитровград, 25.09.2020 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №3 от 18.09.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Сталево

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-1194   гр. Димитровград, 25.09.2020 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №1 от 18.09.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Сталево

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-1195   гр. Димитровград, 25.09.2020 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №2 от 18.09.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под аренда на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Долно Белево,

З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-1197   гр. Димитровград, 25.09.2020 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №4 от 18.09.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Помещение №2 – за продажба на хранителни и нехранителни стоки (без пресни плодове и зеленчуци) с площ 25,71 кв.м., общинска собственост

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-1162   Димитровград,  23.09.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 3 от 18.09.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси и…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №19 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м., общинска собственост

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-1164   Димитровград,  24.09.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 2 от 18.09.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси и…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №17 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м., общинска собственост

  З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-1161   Димитровград,  23.09.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 1 от 18.09.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси…

Запоред за спечелил търга за общинско жилище, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 21052.1004.308.122.2.2 по КК на Димитровград, на ул.”Черно море” №8, ет.1

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1173   гр.Димитровград,  24.09.2020 г.            На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42 от Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.183 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1174   гр. Димитровград, 24.09.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №250/30.07.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.311 по КК на Димитровград

  З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1171   гр. Димитровград, 24.09.2020 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…