Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1012.175 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-179   гр.Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1288/27.06.2019 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Помещение №4

З А П О В Е Д   № РД-06-184   Димитровград, 30.01.2023 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 1 от 27.01.2023 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти на Зеленчуков…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.495 по КК на Димитровград,

З А П О В Е Д   № РД-06- 183   гр. Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №735/26.05.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.261 по КК на Димитровград,

З А П О В Е Д   № РД-06- 175   гр. Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №574/28.10.2021…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.198 по КК на Димитровград,

З А П О В Е Д   № РД-06- 176   гр. Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №891/24.11.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.154 по КК на Димитровград,

  З А П О В Е Д   № РД-06- 177   гр. Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.45 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 178   гр. Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №867/27.10.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на мотор CZ 350

З А П О В Е Д № РД-06- 182 гр.Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21 , ал.1 от ЗОС, чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество и Протокол №11 от 27.01.2023…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ VIII в кв.10 по ПУП на с.Радиево, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-173   гр.Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №914/22.12.2022 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ VI в кв.25 по ПУП на с.Бряст, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-174   гр.Димитровград, 30.01.2023 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №914/22.12.2022 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…