За проекта

 

 

Проект BGENVIRONMENT-4.004-0001
„Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

www.eeagrants.bg

„Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа“
 

Бенефициент по проекта е община Димитровград с партньори община Любимец, община Златоград, Сдружение „Фабрика за екологични инициативи“, Клуб „Икономика 2000“ и IOWA AS Норвегия.

Проектът е с продължителност 12 месеца и се изпълнява в периода 28.04.2023 г. – 28.04.2024 г.

 

Обща цел

  • Да се повиши способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат

Специфични цели

§ Да се повиши капацитетът на общинските служители да планират и изпълняват действия в областта на смекчаване и адаптиране към климатичните промени

  • Да се подобрят знанията и експертизата на местните общности по въпросите, свързани с климата;

Дейности

§ Създаване на местни обществени съвети по климата

§ Аналитичен преглед на наличната ситуация в трите общини относно планиране и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата

§ Провеждане на обучения за повишаване на знанията и уменията на общинските експерти за планиране и изпълнение на местните политики по климата и привличане на местните общности в процеса на тяхното разработване и прилагане

§ Проучване и разпространяване на добри практики за смекчаване и адаптация към изменението на климата, вкл. в Норвегия като страна донор

§ Разработване на Планове за устойчива енергия, климат и адаптация към измененията в климата

§ Прилагане на мерки за смекчаване изменението на климата чрез изпълнение на малки инвестиционни проекти, пряко допринасящи за намаляване на емисиите на парникови газове

§ Разработване на Планове за обществена осведоменост за смекчаване и адаптация към климатичните промени