Води

Състоянието на повърхностните и подземни води в община Димитровград е в зависимост от състоянието на развитите отрасли на промишлеността, селското стопанство, нивото на развитие на инфраструктурата и технологията на пречистване.

Територията на община Димитровград се характеризира с разнообразие по отношение на водните запаси. Реките в този район са от Беломорския водоносен басейн. Главен воден ресурс и водоприемник е река Марица и нейните притоци - реките: Каялийка, Банска, Меричлерска, Мартинка.

Основната водна артерия за района, река Марица е с площ на водосборния басейн до Димитровград – 14 616 кв. км. и протичащо водно количество - средно 90,7 куб.м./сек. Общият обем на преминаващите през града водни маси е средно 2860,6 млн. куб.м. Оттока на посочените притоци на р. Марица е малък, общо около 104 млн. куб.м., което е резултат от предимно равнинния им характер, малките водосборни басейни и незначителната им водност.

Фазите в оттока на реките са: пролетното пълноводие започва през периода месец март - месец юни. Характерно е, че разпределението на речния отток през отделните месеци на годината е доста неравномерен.

Обикновено през периода ноември – юни протичат до 92-96 % от годишния отток. При маловодие по-малките притоци пресъхват в долните си течения.

На територията на община Димитровград, за регулиране на повърхностно течащи води, с оглед на осигуряване необходимите водни ресурси за напояване, има изградена мрежа от микроязовири.

Със своите качествени характеристики в участъка преди град Димитровград, река Марица притежава самопречистваща способност по отношение на БПК, амониев и нитратен азот, както й подобрение на кислородните показатели. Анализът на наличните данни показва тенденция на спад за стойностите на замърсителите по поречието на реката.

Разпространението на подземните води в района е свързано с различните геоложки формации: палеогена , плиоцена , кватернера. Подземните води в района на Димитровград се използват основно за питейно-битово и промишлено водоснабдяване.

На територията на община Димитровград има и термоминерални води - в района на гр. Меричлери с дебит 30 л./сек. и температура 35,4 ° С. (Регистър на съоръженията от находище на минерална вода „Меричлери")

Основни източници на замърсяване на повърхностните води на територията на община Димитровград са: промишлините предприятия от източната и западна индустриални зони на гр. Димитровград - река Марица; предприятията от северна индустриална зона на гр.Хасково - река Банска; битови отпадни води - река Марица и притоци.

Основен замърсител по всички показатели, с изключение на тежките метали (мед, цинк, олово, желязо), са отпадъчните и промишлени води на град Димитровград. Този дългогодишен проблем потвърждава необходимостта от изграждане и въвеждане в редовна експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води за град Димитровград.

Необходимостта от пречистване на отпадъчни води се налага поради факта, че речните води оказват значително влияние върху подземните води в терасата на р. Марица, част от които се ползват за водоснабдяване на редица населени места, разположени покрай реката.

Изградена е Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) по проект финансиран от ИСПА(75%), ЕИБ (15%) и държавния бюджет (10%). Изпълнител на проекта е “Хайткамп-МАСС”.

В отсечката на р. Марица на територията на община Димитровград се наблюдават сложни, противоречиви процеси на едновременно протичане на самопречиствателни процеси на антропогенно натоварване. В зависимост от балансирането на двата процеса по различни показатели водите системно не отговарят на нормите за проектната III–та категория на реката .

Файлове: