Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в кв.Черноконево с възложител "ИВ ДЕ АУТО" ООД.

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства"  в кв.Черноконево с възложител "ИВ ДЕ  АУТО" ООД можете да видите тук.

Файлове: