Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в  с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково. 

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за преработка, нарязване и пакетиране на картофи и жилищно застрояване с малка височина" в УПИ IV /пл.№165/, кв.45 по плана на с.Крепост, Община Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за преработка, нарязване и пакетиране на картофи и жилищно застрояване с малка височина" в УПИ IV /пл.№165/, кв.45 по плана на с.Крепост, Община Димитровград, обл.Хасково. 

Уведомление за инвестиционно намерение "Автосервиз за подмяна на гуми и ремонт на ходова част, смяна на масла и филтри" в УПИ XIII-103.176, кв.8 по плана на Димитровград, кв.Черноконево на "КАРИЕР" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Автосервиз за подмяна на гуми и ремонт на ходова част, смяна на масла и филтри" в УПИ XIII-103.176, кв.8 по плана на  Димитровград, кв.Черноконево на "КАРИЕР" ЕООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на "Арда тур" ЕООД, гр.Хасково

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Смяна на статута на земеделска земя за изграждане на паркинг в имот с идентификатор 61368.20.176 в с.Радиево, общ.Димитровград" с възложител Арда тур" ЕООД, гр.Хасково.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/ -имот №000314, землището на с.Ябълково.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/ -имот №000314, землището на с.Ябълково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на Община Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на два тръбни кладенеца за водоснабдяване на град Меричлери, община Димитровград и кварталите Черноконево, Марийно и Вулкан на гр.Димитровград" с възложител Община Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на ЛОТОС ООД, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за месопреработка в поземлен имот с идентификатор 21052.1012.158 по кадастралната карта на гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково с възложител "ЛОТОС ООД".

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Малко предприятие за преработка на 500 л. мляко" на Митев Агро" ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Малко предприятие за преработка на 500 л. мляко"  в с.Крепост на Митев Агро" ООД.