Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Поддържане на десния бряг на р.Марица" с възложител Областна администрация Хасково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан, Ябълково и Сталево, общ.Димитровград" с възложител Областна администрация…

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на преместваеми обекти "Кула за снимане на редки видове" в ПИ 000033, с.Нова Надежда и ПИ 109002 в с.Райново.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на преместваеми обекти "Кула за снимане на редки видове" в ПИ 000033, с.Нова Надежда и ПИ 109002 в с.Райново".

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в  с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково. 

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за преработка, нарязване и пакетиране на картофи и жилищно застрояване с малка височина" в УПИ IV /пл.№165/, кв.45 по плана на с.Крепост, Община Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за преработка, нарязване и пакетиране на картофи и жилищно застрояване с малка височина" в УПИ IV /пл.№165/, кв.45 по плана на с.Крепост, Община Димитровград, обл.Хасково. 

Уведомление за инвестиционно намерение "Автосервиз за подмяна на гуми и ремонт на ходова част, смяна на масла и филтри" в УПИ XIII-103.176, кв.8 по плана на Димитровград, кв.Черноконево на "КАРИЕР" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Автосервиз за подмяна на гуми и ремонт на ходова част, смяна на масла и филтри" в УПИ XIII-103.176, кв.8 по плана на  Димитровград, кв.Черноконево на "КАРИЕР" ЕООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на "Арда тур" ЕООД, гр.Хасково

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Смяна на статута на земеделска земя за изграждане на паркинг в имот с идентификатор 61368.20.176 в с.Радиево, общ.Димитровград" с възложител Арда тур" ЕООД, гр.Хасково.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/ -имот №000314, землището на с.Ябълково.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/ -имот №000314, землището на с.Ябълково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на Община Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на два тръбни кладенеца за водоснабдяване на град Меричлери, община Димитровград и кварталите Черноконево, Марийно и Вулкан на гр.Димитровград" с възложител Община Димитровград.