Управление на отпадъците

От началота на 2005 година  във всички населени места на територията на община Димитровград е въведено и се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. На територията на община Димитровград се генерират годишно около 40000 куб.м. битови отпадъци, които се депонират на Регионално депо за ТБО разположено в землището на с.Гарваново, общ.Хасково.

От 2007г. е изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклиращи се отпадъци, отпадъци от опаковки и масово разпространени опасни отпадъци. Съвместно с община Димитровград, организацията по оползотворяване „Екопак България”АД е разработила Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, която се извършва съвместно с фирмите извършващи сметосъбиране и сметоизвозване “.

За реализацията на програмата е подписан договор между “Екопак България” АД, “Нео-Титан” ООД и Община Димитровград за прилагане на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Димитровград. Дейностите по събиране, транспортиране и сепариране на отпадъците от опаковки се извършват от “Нео-Титан” ООД въз основа на договор с “Екопак България” АД.

Файлове: