Управление на отпадъците

От началота на 2005 година  във всички населени места на територията на община Димитровград е въведено и се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. На територията на община Димитровград се генерират годишно около 40000 куб.м. битови отпадъци, които се депонират на Регионално депо за ТБО разположено в землището на с.Гарваново, общ.Хасково.

От 2007г. е изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклиращи се отпадъци, отпадъци от опаковки и масово разпространени опасни отпадъци. Съвместно с община Димитровград, организацията по оползотворяване „Екопак България”АД е разработила Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината, която се извършва съвместно с фирмите извършващи сметосъбиране и сметоизвозване “.

За реализацията на програмата е подписан договор между “Екопак България” АД, “Нео-Титан” ООД и Община Димитровград за прилагане на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Димитровград. Дейностите по събиране, транспортиране и сепариране на отпадъците от опаковки се извършват от “Нео-Титан” ООД въз основа на договор с “Екопак България” АД.

Във връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО Община Димитровград има сключен договор с ЕТ „МАРКЕТ МЕЙКЪР – Галя Павлова” с предмет осигуряване и обслужване на площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали. Гореизброените отпадъци могат да бъдат предавани безвъзмездно на осигурената площадка от ЕТ „МАРКЕТ МЕЙКЪР – Галя Павлова”.

Със Заповед на Кмета на Община Димитровград №РД-06-64/21.01.2020г. е определена площадка за приемане, складиране и временно съхранение на излезли от употреба негодни автомобилни гуми от населението на гр.Димитровград. Площадката се намира в имот №21052.1010.55 на ул. „Строител”, индустриална зона кв.Марийно.

Публичен регистър от Национална информационна система за отпадъците (НИСО) на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло на територията на община Димитровград (съгл. чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО), можете да видите по-долу.

Файлове: